welcome હાર્દીક સ્વાગત Welcome

આ બ્લોગ ઉપર આવવા બદલ આપનું હાર્દીક સ્વાગત છે.

આ બ્લોગ ઉપર સામાન્ય રીતે ઉંઝા સમર્થક લખાંણ હોય છે જેમાં હ્રસ્વ ઉ અને દીર્ઘ ઈ નો વપરાશ હોય છે.

આપનો અભીપ્રાય અને કોમેન્ટ જરુર આપજો.https://www.vkvora.in
email : vkvora2001@yahoo.co.in
Mobile : +91 98200 86813 (Mumbai)
https://www.instagram.com/vkvora/

Thursday 22 May 2014

પાંચ લાખની ફીના કોર્ષ પાંચ હજારમાં

ikap yk[kuh Qhuk D¨°kZ ikap gTkjeka
   

„ŒŒFkh oÂkjs lVµfQD¢V] fMIy¨ek] fMXkzh] Xkszí;q,V] i¨LVXkszí;q,V] M¨DVjy] gkà Do¨fyVh] Ãu¨osVho] TÙfj;kr Áek.ks lsYQ yjuhax] D¨LV ÃQ¢DVho] f[klkus ijoMs , jhrs] DUVhU;qvy Á¨Q¢¯kuy MsoyiesUV ekVs vkÂqfuD VsDu¨y¨ÔFkh] oYMZ fyMj )kjk] ÃUVjus¯kuy fjDx~ukÃÖM] B.Ed., MA, MCom, MSc, M.Ed.,  MCA, MBA, PGDHE, ÃUÔfu;jhax] ekl fefM;k] Tjukfy>e] esusTesUV] D¨elZeka  fMXkzh Fkh Ph.D., lqÂhuk ikap yk[kuh Qhuk D¨°kZ [kjs[kj ikap gTkjeka- ‡Œ yk[kFkh oÂq fo|kFkµv¨, ykHk fyÂsy Ns-  Á¨LisDVl www.ignou.ac.in usVFkh eQreka FOC fÝ v¨Q pkTZ-


No comments:

Post a Comment

કોમેન્ટ લખવા બદલ આભાર