welcome હાર્દીક સ્વાગત Welcome

આ બ્લોગ ઉપર આવવા બદલ આપનું હાર્દીક સ્વાગત છે.

આ બ્લોગ ઉપર સામાન્ય રીતે ઉંઝા સમર્થક લખાંણ હોય છે જેમાં હ્રસ્વ ઉ અને દીર્ઘ ઈ નો વપરાશ હોય છે.

આપનો અભીપ્રાય અને કોમેન્ટ જરુર આપજો.

www.vkvora.in
email : vkvora2001@yahoo.co.in
Mobile : +91 98200 86813 (Mumbai)
https://www.facebook.com/vkvora2001
www.en.wikipedia.org/wiki/User:Vkvora2001
Wikipedia - The Free Encyclopedia

Thursday, 2 July 2015

साचु खोटुं तो उपरवाळो राम जाणे..

आजना समाचारमां अमेरीका अने क्युबा वच्चेना सबन्ध वीशेना छे. 
नीचेनी लीन्कमां वीगतो आपेल छे.

बीजा समाचार छे के एमनेस्टी ईन्टरनेशनलनो एक रीपोर्ट आवेल छे जेनो अर्थ थाय छे के वरसोथी काश्मीरमां जे लोको गुम थाय छे एमां भारतनुं सरक्षण मंत्रालय संडोवायेलुं छे साचु खोटुं तो उपरवाळो राम जाणे..
नीचेनी लीन्क जुओ.

(56637)

Monday, 22 June 2015

Hooch tragedy: Khadse fails acid test

Hooch tragedy: Khadse fails acid test

http://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/Hooch-tragedy-Khadse-fails-acid-test/articleshow/47762934.cms

Had Eknath Khadse been the leader of opposition, in the aftermath of the Malwani hooch tragedy, he would have demanded the resignation of the excise and home minister and suspension of additional and deputy commissioners of police and excise superintendent of the suburban district. However, now that Khadse himself is the excise minister, nearly a week after the deaths, he has not taken action against any high-ranking official in the home or excise department and has instead suspended only the lower-rung personnel. The recent tragedy is almost a repeat of the 2004 Vikhroli illicit liquor case, which had claimed 87 lives.

The then home minister Chhagan Bhujbal had suspended 57 police officers, including two zonal deputy commissioners of police. Subsequently, while a few accused were sentenced to life imprisonment, the suspension of all the accused cops was revoked and they were promoted as per schedule. The court had passed strictures against the home department for its failure to book the erring police officers for abetment to crime. It had felt that the cops should have been made accused. It seems that over the last decade, since the Vikroli tragedy, the law-enforcing agencies have failed to keep a check on the illicit liquor trade in the metropolis and the state owing to rampant corruption and dereliction of duty at all levels.

In 2004, it was found that there was a well-oiled mechanism for distribution of illicit liquor in entire Vikroli. It had been a regular practice to mix methanol in ethanol to reduce the cost of liquor, despite knowing that methanol is poisonous. In the recent Malwani slums' case too, the same formula was used. A former excise commissioner said that besides stringent action against high-ranking officials, suspended cops should be made accused for abetment. 

Swift rejig at DGIPR 

Director general of information and public relations (DGIPR) Chandrashekhar Oke, the mastermind behind the government's image, sent his entire department into shock as he shunted out 100-odd employees on a single day. Despite the enactment of the stringent transfer laws, Oke transferred the employees and relieved them on the same day, leaving no scope for political or bureaucratic pressure. Oke had found that these employees had been holding various departments for as long as 10 to 15 years. But notwithstanding any opposition from any staffer and their political godfathers, Oke has shunted them out. However, though Oke has completed the exercise, the bigger challenge before him will be to fill up the director posts across the state. In Mumbai, the post of director has been vacant since August 2014, while in Nagpur since last three years. More shocking is that the post of Marathwada director is vacant ever since its creation in 2002. Successive chief ministers, including Devendra Fadnavis, have attempted to fill up the Marathwada post, but no one has succeeded. 

Netas follow CM to BMC 

CM Devendra Fadnavis' surprise visit to the BMC's disaster management control room on Friday galvanized not only the civic machinery, but also some politicians. After the weather bureau informed the CM's office about the possibility of heavy rains and high tide on Friday, Fadnavis found that the rail network had collapsed and the city had come to a grinding halt due to water-logging and dismal desilting. The CM was told that while the BMC had spent an estimated Rs 1,000 crore on desilting during the last 10 years, the results were not visible. Accompanied by chief secretary Swadhin Kshatriya, Fadnavis immediately reached the BMC control room to do a ground check. At the control room, Fadnavis was briefed by commissioner Ajoy Mehta and his deputy Sanjay Deshmukh on the preparedness of the disaster management cell. When Fadnavis left the control after 20 minutes, little did he know that his visit would also have a political impact. Later in the day, other politicians like school education minister Vinod Tawde, industries minister Subhash Desai, Shiv Sena executive president Uddhav Thackeray and Yuwa sena chief Aditya Thackeray too trickled in to check the cell's functioning.
India's Mumbai mourns dozens killed by toxic alcohol


http://www.bbc.com/news/world-asia-india-33212006


Toxic Liquor in India Kills at Least 84

Moonshine kills at least 94 in Mumbai slum


Malvani hooch tragedy: Did lack of planning lead to too many deaths?Malvani hooch tragedy: Mumbai crime branch arrest two more as death toll touches 97

Saturday, 30 May 2015

राम जाणे सत्य शुं छे? गप्पा - मनोरंजन....

राम जाणे सत्य शुं छे? गप्पा - मनोरंजन....
सवारना उठी गप्पा - मनोरंजन वांचतो हतो. अचानक अयोध्या बाबत अलर्ट आवी अने केन्द्रमां सरकारने एक वरस थया एना सबंधमां गृहराज्य मंत्रीनी प्रेस कोन्फ्रन्सना समाचारमां अयोध्या बाबत समाचार हता अने मने अलर्ट आवी. बंधारणनी कलम ३७० अने अयोध्याना देश के दुनीयामां कंई समाचार आवे एटले मने अलर्ट आवे अने हुं एने वांचुं.
गप्पा मनोरंजन बाबत वेबगुर्जरी उपर कीशोरचंद्र ठाकरनी पोस्ट माटे कोमेन्ट लखतो हतो. बहुज सहजथी पोस्टमां लखेल छे के माणस रेल्वे पाटा क्रोस करतो हतो अने कपाई बे टुकडा थई गया. ए ज वखते खाटकी बकरो के बकरी लईने पसार थतो हतो अने बकरीना बे टुकडा करी बकरीनो नीचेनो भाग माणसना उपरना टुकडा साथे जोडी दीधो. आ भाई हाथथी वणाट के एवुं काम करे अने बकरीनो नीचेनो भाग १-२ लीटर दुध पण आपे. बधा खाटकी के कसाईनी आ कामगीरी बद्दल वखांण करवा लाग्या.
आ मनोरंजन देशमां शंकरे पोताना बाळकना नीचेना भागने हाथी साथे जोडी दीधो त्यारथी लगभग आखा देशने खबर छे. एवुं ज गृहराज्य मंत्री राजनाथ सींहनी प्रेस कोन्फ्रन्सना समाचारमां छे. बाबरी मस्जीद हीन्दुओना जनुनी टोळाए तोडी नाखी. देशमां हीन्दुओ सगंठीत थई गया. सामे आखी दुनीयाना मुस्लीमो एकठा थई गया. दुनीयामां आंतकवादना फेलावामां आ घटनाए भाग भजवेल छे. 
मुहम्मद गजनवी आ देशमां कतल अने लुंट माटे आवेल के एने बोलावी लाववामां आवेल पण ईश्लाममां चार पत्नीनो स्पष्ट उल्लेख हतो अने भारतमां १००-२०० के हजार पत्नीओ राखवानी छुट हती अने ईश्लामना शासको के सुबाने फावी गयुं. अकबर, जहांगीर अने शाहजहाने पत्नी माटे क्षत्रीयो होंशे होंशे बहेन के पुत्री आपता हता ते एटले हद्द सुधी लग्नमां अकबर तलवार मोकले अने कोईक कन्या ए तलवारने परणी अकबरनी पत्नी बनी जती.
देशना बंधारणमां कलम ३७० छे. समाचारमां रोज आ कलम ३७०नो उल्लेख आवे छे. काश्मीरना महाराजा हरींसींहे भारत साथे जोडांण करेल छे के नथी करेल ए बाबत आ कलम साथे सबंध धरावे छे. आ कलम हटाववानो भारतीय जनता पार्टीना एजन्डामां छे. घणांनुं स्पष्ट मानवुं छे के हवे ए कलम हटाववी शक्य नथी.
दुनीया आखीमां वधु ने वधु भृष्टाचार भारत अने पाकीस्ताननी सरहद उपर मीलीट्री कारोबारमां थाय छे. बोफोर्स अने कारगीलमां तो शबना कोफीन बाबत पण भ्रृष्टाचार बाबत रोज समाचार आवे छे. हालना राष्ट्रपती प्रणव मुखरजी अने स्वीडननी मुलाकातमां आ भृष्टाचार बाबत रोज समाचार आवे छे. आ छे कलम ३७०नो प्रताप.
पाकीस्ताननुं कहेवुं छे के काश्मीरनो प्रश्र्न छेल्ला घणां वरसथी युनोमां हल थया वगर पड्यो छे अने प्रजा तथा जमीन पाकीस्तानने मळवी जोईए. घणांनुं मानवुं छे के नेपाल अने भारत वच्चे जेम आव जाव थाय छे एम भारत अने पाकीस्तान वच्चे आव जाव थाय तो बे फायदा थाय. भृष्टाचार दुर थाय अने आंतकवाद खतम थई जाय. मुंबईना बेताज बादशाह सदोबा पाटीलने हरावीने ज्योर्ज फर्नाडीझ १९६७मां संसदमां गया अने पछी तो सरक्षण मंत्री बन्या. कारगीलनुं कोईक बचेल कोफीन मोटी उमरे एमने जरुर काम आवशे.
समाचार तो घणां छे. राजधानी दील्लीमां महीलाए पोताना बे बाळकोने झेर आपी पोते पंखा उपर लटकी गयी. कारण पती कोईनी साथे सबंध राखी बेवफा हतो. आसाम मां पुजारीए नाना बाळकने काली पुजा करी बली चडाव्यो. मध्य प्रदेशमां सार्वजनीक कुवामांथी दलीतोने पाणी पीवा आपता नथी. नर्मदा डेममां दस बार करोड जनताने आखुं वरस चाले एटलुं पाणी छे. घणां वरसथी नरेन्द्र मोदी के एमना साथीओनी सरकार गुजरातमां छे. पण क्च्छना लोकोने वचनो आपवामां सरकारे जराये लोभ करेल नथी. वचन आपवामां क्यां पाणीनी जरुर छे?
राम जाणे सत्य शुं छे अयोध्यामां बाबरी मस्जीदनी जग्याए राम मंदीर बने एवी कोई ज शक्यता नथी अने कलम ३७० संसद दुर करी शके एम नथी. राष्ट्रपती प्रणव मुखरजीए अन्नना अधीकारना कायदा उपर सही करी कायदो बनाव्यो पण गरीबोने अन्न अने कच्छना लखपत तालुकाने नर्मदानुं पाणी कोण जाणें क्यारे मळशे? प्रजाने मफतमां पाणी पुरु पाडवुं ए दरेक देश के राज्यनो महत्वनो वीषय छे. करांचीनी महापालीका ए माटे प्रजा पासेथी कर लेती नथी.
गुजरातमां अबडासा वीस्तार नामनो वीधान सभा वीस्तार छे. एना बे छेडा वच्चे अंतर १२० कीलोमीटर जेटलो छे. राम जाणे, खोटा वचनो आपती सरकार केटला वरस पाणी माटे वचन आपती रहेशे? 

Friday, 1 May 2015Recent Posts