welcome હાર્દીક સ્વાગત Welcome

આ બ્લોગ ઉપર આવવા બદલ આપનું હાર્દીક સ્વાગત છે.

આ બ્લોગ ઉપર સામાન્ય રીતે ઉંઝા સમર્થક લખાંણ હોય છે જેમાં હ્રસ્વ ઉ અને દીર્ઘ ઈ નો વપરાશ હોય છે.

આપનો અભીપ્રાય અને કોમેન્ટ જરુર આપજો.

www.vkvora.in
email : vkvora2001@yahoo.co.in
Mobile : +91 98200 86813 (Mumbai)
https://www.facebook.com/vkvora2001
www.en.wikipedia.org/wiki/User:Vkvora2001
Wikipedia - The Free Encyclopedia

Friday, 1 May 2015
Thursday, 16 April 2015

मारा जन्म दीवसे में ज शोधी काढेल भेट

मारा जन्म दीवसे में ज शोधी काढेल भेट
मीत्रो, 

15मी एप्रिल ए शाळाना प्रमाणपत्र प्रमाणे मारो जन्म दीवस छे. साचो जन्म दीवस जांणवा में घणां प्रयत्न कर्या पण सफळ न थयो.  वरस साचो छे. महीनो अने तारीख शाळाना मास्तरे लखी ए छे.

1953मां मारा दादाए कुटुंबने एकठुं करवा थोडोक प्रयत्न करेल. वीशाळ घरमां बधा समाई शके एनी व्यवस्था करेल. पण पीतानी बे फोई आवी. एना पछी मारी मा  जेतबाई अने मासी पुरबाई ए 1962मां देढिया गाममां बधाने भेगा करवानो प्रयत्न कर्यो. मांड वीस टका भेगा थया.

खीमजी वालजी वोरा क्च्छमां मारा पीताना मीत्र अने घरनी जोडेजोड घर एमणे मने थोडीक कुटुंबनी विगतो 1992मां आपी. एमांथी आखा गामना बधा वोराओनी नोंध बनावी बधाने मोकली आपी.


2011मां मे नक्की कर्युं के बधाने भेगा न करी शकाय तो ठीक पण यादी बनी जाय ए पण जग जीत्या कहेवाय. जुन 2014मां में नवो एन्ड्रोईड फोन लीधो अने एनो उपयोग करतां कुंटुंबनी वीगतोमां उमेरो थयो. बे महीना अगाउ में बधुं चेक कर्युं अने 100 टका सफळतानी नीशानीओ देखाणी.

सवंत 2071 चैत्र सुदि तेरस महावीर जयंती गुरुवार 02-04-2015ना दीवसे खुल्ली जमीन उपर आंबो, वड, पीपळो, बदाम, वगेरेना झाड वाव्या. मारी पीत्राई बहेन दमयंतीए मने मदद करी बधी पोथीओ पहोंचाडवानी जवाबदारी लीधी. जे सीधा नेट उपर विगतो मुकी शके एमने पण जणांव्युं.

कुल्ल 21 ओपरेटरोए चार वरसमां महेनत करी कुटुंबनी नोंध मुकवानी शरुआत करी. आजे सवारना 18 जणांनी विगतो आवी अने बे फोन आव्या के विगतो तैयार छे जेमां जरुर 100 थी वधु नामो हशे. लागे छे 2-4 दीवसमां 500  नो आंकडो पार थई जशे. मने मारा जन्म दीवसनी आ भेट मारा माटे जरुर श्रेष्ठ भेट बनी जशे...

फेसबुक उपर खातुं खोली नीचेनी लीन्कने कलीक करो.


वीशाळ वटव्रुक्ष देखाशे. ली. वीकेवोरा, www.vkvora.in


आ मारो अवाज छेमें ज मारुं शाही सन्मान कर्युं अने कमाल तो ए छे के ए फोटो पण में ज पडाव्यो.माराभाईए मोकलावेल फोटोखुल्लु आमंत्रण


Saturday, 21 March 2015

मीत्रो, आ साथे उत्तराधीकारीनी सोंपणी माटेनुं आयोजन अने अमल बाबत वेब गुर्जरी उपर आवेल पक्षीओनी उडान, मुळ अंग्रेजी लखांण, गुजरातीमां जाण अने वीडीयो आपेल छे. एने कलीक करी जुओ...मीत्रो, आ साथे उत्तराधीकारीनी सोंपणी माटेनुं आयोजन अने अमल बाबत वेब गुर्जरी उपर आवेल पक्षीओनी उडान, मुळ अंग्रेजी लखांण, गुजरातीमां जाण अने वीडीयो आपेल छे. एने कलीक करी जुओ...

Recent Posts