welcome હાર્દીક સ્વાગત Welcome

આ બ્લોગ ઉપર આવવા બદલ આપનું હાર્દીક સ્વાગત છે.

આ બ્લોગ ઉપર સામાન્ય રીતે ઉંઝા સમર્થક લખાંણ હોય છે જેમાં હ્રસ્વ ઉ અને દીર્ઘ ઈ નો વપરાશ હોય છે.

આપનો અભીપ્રાય અને કોમેન્ટ જરુર આપજો.

www.vkvora.in
email : vkvora2001@yahoo.co.in
Mobile : +91 98200 86813 (Mumbai)
https://www.facebook.com/vkvora2001
www.en.wikipedia.org/wiki/User:Vkvora2001
Wikipedia - The Free Encyclopedia

Saturday, 29 August 2015

नीचे बे फोटा अने वीगतो आपेल छे. जेमने फील्म बनाववामां रस होय ए फेरफार करी फील्म बनावी शके छे.नीचे बे फोटा अने वीगतो आपेल छे. जेमने फील्म बनाववामां रस होय ए फेरफार करी फील्म बनावी शके छे.Wednesday, 26 August 2015

श्री झवेरचंद मेघाणीनी टुंकी वार्ताओने नाट्य सवरुपमां रुपांतरीत करेल छे. मेघाणीजीने श्रध्धांजली आपी छे. अंजली आपवानो नवतर प्रयोग. एटले के नाट्यांजली.मीत्रो, 

झवेरचंद मेघाणीना जन्म शताब्दी वर्षनी उजवणी वखते डो. जयेन्द्रभाई शेखडीवालाए श्री झवेरचंद मेघाणीनी टुंकी वार्ताओने नाट्य सवरुपमां रुपांतरीत करेल छे.  मेघाणीजीने श्रध्धांजली आपी छे. अंजली आपवानो नवतर प्रयोग.  एटले के नाट्यांजली.

मेघाणीजीनी टुंकी वार्ताओनुं नाटीकओमां रुपांतर. अडधा पोणा कलाकमां भजवी शकाय तेवी नाटीकाओ.

आखरे, बुराईना द्वार परथी, बदमाश, जी बा, पापी, गरास माटे, बे मांथी कोण सांचु, रेलगाडीना डब्बामां, भनाभाई फाव्या. ए नव वार्ताओनुं नाटीका रुपमां वेशांतर करेल छे.

भजवणीमां अनुकुळता माटे नवमांथी पांच नाटीकाओ एक ज द्रश्यमां रजु करी छे. ओछामां ओछी स्टेज प्रोपर्टीवडे आ नाटीका रजु थई शके छे.

आ नाटीकाओ भरुचनी रोटरी कलबे 1998मां प्रकाशीत करेल छे अने ग्रामोध्धार मुद्रणालय, वल्लभ वीध्यानगर मुद्रण करेल छे.

एमां नोंध छे के संग्रहनी कोईपण कृती भजवनारे रुपांतरकारने मात्र जाण करवी. पर्युषण नजीक आवे छे. कोईने नाटीकामां रस होय तो मारी पासेथी नाटीकानी स्केन नकल मळी शकशे.

लोक जीवनने धबकतुं राखवा में आ नम्र प्रयास करेल छे.

ली. वीकेवोरा, मोबाईल  98200 86813
Monday, 24 August 2015

मारो नीबंध - फेसबुक उपर मारा मीत्रो

मारो नीबंध - फेसबुक उपर मारा मीत्रो

आ साथे चार फोटा मुकेल छे एमांथी त्रणने कटींग पेस्टींग करी एक फोटो बनावेल छे अने चोथो अलग मुकेल छे.

सौथी नीचे मीत्र वीनय खत्रीनी पोस्ट देखाय छे अने एमां स्वतंत्र दीवसना करेल कटींग पेस्टींग बाबत छे. 

वचला फोटामां गुगल मेप उपर मुकेल वीश्र्वासनो उदाहरण आपेल छे. 

त्रण फोटामांथी सौथी उपरना फोटामां मारा गामना बस स्टेन्ड, चोरो, मंदीर अने में ज्यां अभ्यास करेल ए शाळानो फोटो छे. साथे मीत्रो देखाय छे.

अन्य कामकाजना कारणे हमणां वधु लखतो नथी पण चोतो फोटो पण छे तो एटलो ज महत्वनो.

अ बधुं फेसबुक अने www.vkvora.in उपर पोस्ट मुकी बे कोमेन्ट पण हमणां ज मुकी जग्या भाडे करी लौं छुं जे पछी एडीट करी बरोबर करवामां आवशे.

फेसबुक उपरना मीत्रो उपर मारो नीबंध बरोबर जामशे.

ली. वीकेवोराNo. 03, 02, 01No. 4


No. 5

Wednesday, 19 August 2015

बुधवार तारीख १९मी ओगस्ट, २०१५. बधा फोटाओ मारा पीसीटेबना केमेरा द्वारा वर्णन लखवानुं बाकी

बुधवार तारीख १९मी ओगस्ट, २०१५.
बधा फोटाओ मारा पीसीटेबना केमेरा द्वारा
वर्णन लखवानुं बाकी
Sunday, 16 August 2015

छेल्ला 6-8 दीवसथी WhatsApp उपर में चेट बंध करी नाखेल.

शनीवार 15.08.2015ना सवारे नव सवा नवे भाईनो फोन आव्यो के आजे बपोरे त्रण वागे गामनी मीटींग छे. छेल्ला 6-8 दीवसथी WhatsApp उपर में चेट बंध करी नाखेल. एटले मीटींग नोंध मोबाईलमां जोई नहीं अने अचानक व्यस्त काममां फेरफार करवो पडयो. मोबाईलमांथी फोटाओ तथा अलग अलग जग्याए जे फोटाओ पड्या छे एमने योग्य आल्बममां गोठववा हता.

वोट्सऍप उपर चेट डेटा कलीयर करवा हता.

मीटींग पुरी करी राते घरे आवी काम हाथमां लीधुं. रातना ०३ः३१ वागे वोट्सऍप उपरथी बधा डेटा कलीयर कर्या. जे ग्रुप उपर कट पेस्टनी प्रवृत्ती जोरथी चालती हती ए बधामांथी नीकळी गयो. जे ग्रुप उपर छुं एमने आ मेसेज लखी नाखेल छे. आ मेसेज फेसबुक एकाउन्टमां अने वेबसाईट उपर मुकवामां आवशे.

कटपेस्टनी प्रवृती बंध थाय एटला माटे आझादी दीवसना बीजा दीवसे आ लखांण लखेल छे. सीन्क्रोनाईझ फोटामांथी 

Add captionRecent Posts