welcome હાર્દીક સ્વાગત Welcome

આ બ્લોગ ઉપર આવવા બદલ આપનું હાર્દીક સ્વાગત છે.

આ બ્લોગ ઉપર સામાન્ય રીતે ઉંઝા સમર્થક લખાંણ હોય છે જેમાં હ્રસ્વ ઉ અને દીર્ઘ ઈ નો વપરાશ હોય છે.

આપનો અભીપ્રાય અને કોમેન્ટ જરુર આપજો.https://www.vkvora.in
email : vkvora2001@yahoo.co.in
Mobile : +91 98200 86813 (Mumbai)
https://www.instagram.com/vkvora/

Wednesday 24 December 2014

गुगल महाराजनी सेवाए बहुज महेनत करी वीवीध फोटाओ जोई तपासी आ वीडीओ बनावेल छे..

गुगल महाराजनी सेवाए बहुज महेनत करी वीवीध फोटाओ जोई तपासी आ वीडीओ बनावेल छे..Wednesday 17 December 2014

कोण जाणे कोनी लांगणी दुभाणी ए तो राम जाणे?

पाकीस्तानना पेशावर शहेरमां आंतकवादीओए शाळामां जई केटलाए बाळको, शीक्षको, वगेरेने पकडी अंधाधुंध बंदुकनी गोळीओथी वींधी नाख्या अने घणां गायलनी सारवार चालु छे. आ अंतकवादीओनुं कहेवुं छे के अमेरीकनो ड्रोन हुमला करी नीर्दोषने मारे छे अने पाकीस्ताननी सरकार के लश्कर मदद करे छे एटले लश्करनी शाळा उपर हुमलो करी एमने लांगणी शुं छे ए खबर पडे एटले हुमलो करेल छे.

आ लांगणी माटे छेल्ला एक बे हजार वरसनो ईतीहास जोईए तो रोज आवा बनाव बनता होय छे. प्रुथ्वीराज चौहाण मुहम्मद गोरीनी सामे हारी गयो कारणके चौहाण मुरतनी राह जोतो हतो अने गोरीने उतावळ हती. औरंगझेबना जमानामां शीवाजीए सुरतमां लुंट चलावी ए बधो माल शीवाजी औरंगझेबना दरबारमां पाछो आपवा तो लई गयो पण कंइक लांगणी दुभांणी अने पछी तो औरंगझेबे नक्की करी नाख्युं बधाने मुसलमान बनावी नाखवा. जजीयावेरो के शरीयतनो कायदो पण लगाव्यो.

खाप पंचायत खबर छे? पंचायत बेसे अने नक्की करे आ डोसी मरती नथी अने काळुं धोळुं करे छे. 60 - 80 वरसनी महीलाना कपडां उतारी मोढे मेश चोपडी गधेडे बांधी आखा गाममां फेरवे. आ पण लांगणीनो सवाल छे.

सोमनाथथी रथ यात्राओ शरु थई अने बाबरीनो ढांचो तोडी नाखवामां आव्यो. आ पण लागणीनो प्रश्र्न हतो? महाभारतनी कथानी गीताने देशनो राष्ट्रीय ग्रंथ बनाववो के शाळाना अभ्यास क्रममां गीतानो समावेश करवो. आ बधामां क्यांक लागणीनी संडोवणी थयेल छे.

ईश्लामनी स्थाप्ना पहेलां अरबस्तानमां पत्थरनी पुजानुं धाम धुमथी चलण हतुं अने एना वीरोधमां ईश्लामनी स्थापना थई. कोई पण गामडामां जाओ, प्रथम पत्थरना पाडीया अने पछी हनुमान मंदीर, शंकर मंदीर, राम मंदीर के क्रुष्ण मंदीर जरुर जोवा मळशे. बधामां पत्थर मुर्तीनी प्रतीष्ठा करी प्राण पुरवामां आवे छे. बोलो प्राण पुरवामां लागणी संडोवायेली छे.

शीवसेनानो बाळ ठाकरे चुंटणी वखते हीन्दु धर्म वीशे कंईक बोलेल अने बीचारानो छ पुरा छ वरस सुधी भारतनी चुंटणीमां मतदान करवानो अधीकार छीनवी लेवामां आवेल. एटलेके मतदार यादीमांथी नाम काढी नाखवामां आवेल. आमा बाळ ठाकरेनी लागणी दुंभाणी हशे?

कोण जाणे कोनी लांगणी दुभाणी ए तो राम जाणे?

Tuesday 9 December 2014

वात तो मामुली छे पण राम जाणे सत्य शुं छे?

वात तो मामुली छे पण राम जाणे सत्य शुं छे?

शीक्षणमां गीता के भगवद गीता दाखल करवा माटे केन्द्रना मंत्रीए कंईक रजुआत करेल छे.

एवीज रीते महाभारतनी काल्पनीक कथानी भगवद गीताने राष्ट्रीय ग्रंथ जाहेर करवा माटे केन्द्रना मंत्रीए रजुआत करेल छे.

जम्मु काश्मीर वीधान सभानी चुंटणी पहेला पाकीस्तानमां हाफीझ सैयद नामनी व्यक्तीए मोटी जाहेर सभा बोलावेल अने काश्मीरने भारतथी छुटुं पाडवा बकवास करी होबाळो उभो करेल छे.

06.12.1992ना दीवसे अयोध्यामां बाबरी मस्जीदना ढांचाने तोडी नाखवामां आवेल एनी 22मी के 23मी वर्षगांठे 06.12.2014 पहेलां कोईए रजुआत करेल छे के हवे आ मुद्दाने राजकरण अने टोळाथी दुर करी नीवेडो लावो. आ सांभळी बधा राजकरणी, धर्म गुरुओने नवो मसालो मळेल छे अने पोतानो रोटलो सेकवा कामे लागी गया छे.

आ रामायण अने महाभारतनी कथाओ संपुर्ण काल्पनीक कथाओ छे. एना जे पात्रो छे ए लेखके उभा करेल पात्रो छे. एमां क्यांक सीता रामनी पत्नी, माता के पुत्री होई सके. द्रौपदी बाबत पण एमज समजवुं. भारतनी नारीओ के महीलाओ माटे अपमानजनक जेटलुं समजाय ए रामायण अने महाभारतनी कथाओमां जोवा मळे छे.

आमा कोण रामजादा अने कोण हरामजादा के हेराम समजवुं ए तो राम जाणे?