welcome હાર્દીક સ્વાગત Welcome

આ બ્લોગ ઉપર આવવા બદલ આપનું હાર્દીક સ્વાગત છે.

આ બ્લોગ ઉપર સામાન્ય રીતે ઉંઝા સમર્થક લખાંણ હોય છે જેમાં હ્રસ્વ ઉ અને દીર્ઘ ઈ નો વપરાશ હોય છે.

આપનો અભીપ્રાય અને કોમેન્ટ જરુર આપજો.https://www.vkvora.in
email : vkvora2001@yahoo.co.in
Mobile : +91 98200 86813 (Mumbai)
https://www.instagram.com/vkvora/

Saturday 21 March 2015

मीत्रो, आ साथे उत्तराधीकारीनी सोंपणी माटेनुं आयोजन अने अमल बाबत वेब गुर्जरी उपर आवेल पक्षीओनी उडान, मुळ अंग्रेजी लखांण, गुजरातीमां जाण अने वीडीयो आपेल छे. एने कलीक करी जुओ...मीत्रो, आ साथे उत्तराधीकारीनी सोंपणी माटेनुं आयोजन अने अमल बाबत वेब गुर्जरी उपर आवेल पक्षीओनी उडान, मुळ अंग्रेजी लखांण, गुजरातीमां जाण अने वीडीयो आपेल छे. एने कलीक करी जुओ...

Thursday 19 March 2015

सेवामें प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी एवम उनका कार्यालय. महोदय, में ने मोबाईलकी माईक्रोमेक्ष नाम कुम्पनीको एक चीठ्ठी लीखी है. वह चीट्ठी आपकी नोटके साथे उसे जरुर पहुंचा देना.

दीनांक 19.03.2015.

सेवामें प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी एवम उनका कार्यालय.
महोदय,

में ने मोबाईलकी माईक्रोमेक्ष नाम कुम्पनीको एक चीठ्ठी लीखी है. वह चीट्ठी आपकी नोटके साथे उसे जरुर पहुंचा देना. मोबाईलमें जापान एवम कोरीया भाषाका फोट दीखते है. गुजराती फोन्ट दीखते नहीं है. 

कुम्पनीके मालीक एवम ईजनेरोंको गुजराती लीखना पढना आता है. 

कृपया चीट्ठी माईक्रोमेक्ष कुम्पनीको आपकी नोटके साथ जरुर भेज देना.

लीखी. भवदीय व्हीकेव्होरा. www.vkvora.in

सेवामें मेसर्स माईक्रोमेक्ष कुम्पनीके मालीक एवम कई ईजनेरों.
Messrs. Micromax, Micromax House, 90B, Sector - 18, Gurgaon, PIN CODE 122015. email : info@micromaxinfo.com

महोदय, 

मैने माईक्रोमेक्ष A102 एन्ड्रोईड वरजन 4.2.2 लीया है.  इस मोबाईलमें जापान एवम कोरीया भाषाके फोन्ट है जो मुजे कभी जरुरत न होंगे.. गुजराती फोन्ट नहीं है जो मुझे रोज जरुरत होते है.

ईस बारेमें फेसबुक, ईमेईल एवम पोस्टकार्डसे आपको कई चीट्ठीयां लीखी है. आज ये चीट्ठी प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी एवम उनका कार्यालय द्वारा भेज रहा हुं. पहले प्रधानमंत्रीके कार्यालयको भेज के आपको ईमेईल से भेज दुंगा. 
भवदीय व्हीकेव्होरा. 
www.vkvora.in


Friday 13 March 2015

आमने संगीत के साधनानी कळा खबर नथी. राग के रागडा ताणता आवडे छे. गुगल माराजनी मेरबानी थी नीचेना फोटाओ जुओ.
आमने संगीत के साधनानी कळा खबर नथी. राग के रागडा ताणता आवडे छे. गुगल माराजनी मेरबानी थी नीचेना फोटाओ जुओ.
Friday 6 March 2015

समाचारोमां मुख्य समाचार ब्रीटीश फील्म बनावनार लेजली उडवीन, महाराष्ट्रमां गौवंश कतल मनाई अने जेहादी जहोनना शीर छेदना वीडीयो....

समाचारोमां मुख्य समाचार रवीवार ८मी मार्च २०१५ना महीला दीवस माटे ब्रीटीश फील्म बनावनार लेजली उडवीननी डोक्युमेन्ट्री फील्म ईन्डीया डोटर अने तीहार जेलमां बळात्कारी नो ईन्टरव्यु अने ए फील्म गुरुवार 8 ने बदले 05-03-2015ना बहार पडी गयी अने दुनीया आखी एने जोवा लागी. रुपीयानी लेवड देवड करी ईन्टरव्यु लेवायो हतो. 

एवा ज समाचार छे के 17.08.1988ना कुवैतमां जन्मेल मोहम्मद एम्वाझी जे 1994मां युकेमां आव्यो मोटो थयो अने ग्रेज्युएट थयो जे जेहादी जहोन बनी गयो अने नीर्दोषना चप्पु के चाकुथी गळा कापी धडथी डोकु अलग करतो हतो अने भाषण आपे छे के दरीयानुं पाणी लोही जेवो लाल बनाववो छे. 

युके अने अमेरीकानी तपास संस्थाओए मेहनत करी ए शोधी काढेल छे के जेहादी जहोन ए युकेनो नागरीक मह्म्मद एम्वाझी ज छे. एवा ज बीजा समाचार छे के महाराष्ट् धारासभाए 15-20 वरस अगाउ पसार करेल खरडाने हालना राष्ट्रपती प्रणव मुखरजीए सोमवार बीजी मार्च 2015 (02.03.2015)ना सही करी कायदो बनावेल छे के महाराष्ट्रमां गौ वंशनी कतल के मांस वेंचवा उपर प्रतीबंध छे.

शीरछेद के मोतनी सजा घणां देशमां देवाती नथी पण ईरान, कतार के यमन जेवा देशमां जंगलीयात रीते शीर छेद करवानी सजा माटे कायदो छे. ईराक सीरीया ए वीस्तारमां धड थी माथु अलग करवाना वीडीयो रोजे रोज जोवा मळे छे. 

अमेरीकाए अफघानीस्तानमां दखलगीरी करी ओसामा बीन लादेनने उभो कर्यो अने ओसामाए अमेरीकामां वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरना बन्ने टावरने जमीन दोस्त करी नाख्या पछी ओसामा लादेन लपातो छुपातो हतो अने पाकीस्तानना एक मीलीट्री शहेरमां रहेतो हतो. अमेरीकाने खबर पडी गयी अने रातो रात हुमलो करी एने मारी नाख्यो अने कहेवाय छे के अमेरीकाए ईस्लामनी रीत रस्मोथी ओसामाना मृत शरीरने नवडावी धोई कुरानमांथी कंईक संभळावी दरीयामांं पधरावी दीधो. साचुं खोटुं राम जाणे?

अमेरीकाए जापान उपर अणुबोम्ब नाखी लाखो नागरीकोनी जीवहानी करेल छे जेमके भारतमां देशना बे टुकडा वखते थयेला रमखाणो, शीख रमखाणों के गोधरा कांडना रमखाणो. नीर्दोष नागरीकोना मृत्यु.

पछीतो दुनीयामां घणी जग्याए आंतकवादे देखाडो कर्यो अने युकेना जेहादी जहोन जेवा सीरीया,  ईराकमां आववा के भेगा थवा लाग्या. महीला अत्याचारना भाग रुपे गुरुवार 05.03.2015ना देश आखामां होळी थई अने आज शुक्रवारना धुळेटी के रंगो उडवा लाग्या छे. बधी जग्याए एना समाचार छे. 

अंग्रेजोए देश उपर 200 वरस राज्य कर्युं. जलीयावाला कांड जेवा केटलाये कांड कर्या. कलाईव जेवा तो युकेमां जई आपघात पण कर्यो.  बीबीसीने घणां लोको सांभळे छे जुए छे पण लेजली उडवीननी डोक्युमेन्ट्री फील्म ईन्डीया डोटरमां बीबीसीने क्यांक थाप पडी गई छे. देश अने संसदमां घणो होबाळो थयो छे.

रामायण महाभारतमां ठेर ठेर शीर छेद के माथुं वाढवानी जंगली रीत खबर पडी जाय छे. जेमके रावणना दस माथा कापवा के उडाववा पड्या. एना पछी देशमां घणीं जग्याए लडाई जगडामां माथु वाढवा बाबत खबर पडे छे.

औरंगझेबना लश्करे शीवाजीना पुत्र संभाजीना जे हाल हवाल करेल ए घणीं जग्याए वांचवा मळे छे. नख कापी के उखेडी नाखवा, आंखो काढी नाखवी चामडी काढवी अने छेवटे 10-15 दीवस रही टुकडा टुकडा करी मृत शरीरना टुकडा टुकडा नदीना पाणीमां नाखी देवा. आवी जंगलीयात रीत भात एनी अगाउ पण हती दाखला तरीके भुख्या सींहना पांजरामां दुश्मन के गुनेगारने नाखवो. उकाळेल पाणी के तेलमां नाखवो. तांबानी पाटोने लाल चोड गरम करी एना उपर दुशमन के गुनेगारने सुवडाववुं.

दुनीयानी एमनेस्टी संस्था आवी जंगलीयात रीत भात माटे कंईक ईन्सानीयत के संस्कारी बनवा लोकोने समजावे छे पण मुंबईनी लोकल ट्रेनमां गीचो गीच ठसो ठस गीरदीमां मुसाफरी वखते थुंकवा के पग पहोडा करी मुसाफरो बीजाने जे हेरान परेशान करे छे त्यारे लागे छे दील्लीनी बळात्कारनी घटना, जेहादी जहोननी शीर छेदनी घटना गौवंशना मांस जेवी तकलादी घटनामां हजी घणुं करवानुं बाकी छे.

आखी दुनीयामां लोको गाय के बळदनी कतल करी कापी मांस खाय छे. कोईक वळी ए मांस हलाल छे के हराम छे ए पण बतावे छे.

बीबीसी माटे लेजली उडवीने नाहकनो जेलमां जई रुपीया आपी ईन्टरव्यु लीधो. आमेय फील्ममां कापकुप नकली असली घणुं होय छे जेमके असली ऊंट दोडतुं होय, हीरो एनी उपर चडवा दोडतो होय पछी नकली हीरो ऊट पर चडतो बतावे अने असली हीरो नकली उंट उपर माथुं हलावतो होय. खबर न पडे चार पांच टुकडामां बधुं असली लागतुं होय. बस एम ज दील्ली बळात्कारनी घटना उपर लेजली उडवीननी फील्म. 

नेट उपर घणीं जग्याए बे दीवसथी फरे छे. कोने खबर शुं असली अने शुं नकली? आमेय आ  युकेना के अमेरीकाना अंग्रेजो बधुं आवुं असली नकली मीश्रण तो करे ज छे. गायना मांसने बदले दुक्करनुं मांस आपे. बासमती चोखा के जंगली चोखा, मामरो बदाम के अमेरीकन बदाम.....उंट तो एक ज छे. आडुं अवडुं करी त्रण पीक्चर बनावेल छे.तिहार जेलमां ब्रीटीश फील्म बनावनार लेजली उडवीनने आवुं कंईक करी रुपीया बचाववा जोईए. नीचे लखवुं के सत्य आधारीत. लोकसभा अने राज्यसभामां रोजे रोज तो आवुं बन्ने छे.
http://www.amnesty.org.in/show/resource/india-must-commute-death-sentences-of-all-prisoners-at-risk-of-execution/

At least 23 people in India are at risk of execution. The cases of 18 people on death row, at risk of imminent execution and seeking commutation of their death sentences on grounds including delay in the disposal of their mercy petitions, are scheduled to be heard together by India’s Supreme Court starting 22 October 2013. Another five prisoners, most of whose mercy petitions have been rejected, are also on death row.http://www.barenakedislam.com/2015/02/15/islamic-state-isis-releases-video-of-beheadings-of-21-egyptian-coptic-christians-in-libya/


ISLAMIC STATE (ISIS) releases video of beheadings of 21 Egyptian Coptic Christians in Libya

In the video, posted on jihadist forums, Islamic State terrorists take hostages dressed in orange jumpsuits to a beach, where they are forced to kneel before being beheaded by Muslim savages in black.  February 15, 2015.

Thursday 5 March 2015

धर्मने कारणे माणस पोताना स्वतंत्र वीचारो दबावी राखे छे अने साधु, रुसी, मुनी, गुरुना खोटा वीचारोने सहमती आपी दे छे.

धर्मने कारणे माणस पोताना स्वतंत्र वीचारो दबावी राखे छे अने साधु, रुसी, मुनी, गुरुना खोटा वीचारोने सहमती आपी दे छे.

आ पृथ्वी गोळ छे अने सुर्यनी आसपास फरे छे पण गुरु महाराज कहे तो पृथ्वी स्थीर समजवी.

आमां एक गुरु महाराज एक कहेशे बीजो वळी कंईक अलग. जेमके मुस्लीम धर्म गुरु कहेशे हीन्दुओ काफीर छे अने हीन्द गुरु महाराज वळी कंइक बीजुं ज कहेशे. एक गायनुं मांस खावानुं कहेशे एक गायना मांस खानारने मोतनी सजा करशे.

दुनीयामां अने भारतमां घणां ब्राह्मणो गायना मांसने खाय छे छतां अलग गुरु महाराज अलग कहेशे... डरना मार्या लोको पोताना वीचारो व्यक्त करी शकता नथी...


Monday 2 March 2015

एमां जोवानुं शुं? अचानक सुग चडे एवा गंदा, लघरवघर माणसे बाजुमांथी खाली नाळीयेर हाथमां लीधुं, बाजुमां वहेती गटरमां बोळ्युं अने पाणी उलेची एक घुटडे पी लीधुं. सारवार पछी अती नवाई लागी के ए सायन्स ग्रेज्युएट छे अने एना पीता जील्ला पंचायतमां बहु उंचा होद्दे छे. हवे घर याद आवतुं हतुं.... रजनीकुमार पंडया.

एमां जोवानुं शुं? अचानक सुग चडे एवा गंदा, लघरवघर माणसे बाजुमांथी खाली नाळीयेर हाथमां लीधुं, बाजुमां वहेती गटरमां बोळ्युं अने पाणी उलेची एक घुटडे पी लीधुं. सारवार पछी अती नवाई लागी के ए सायन्स ग्रेज्युएट छे अने एना पीता जील्ला पंचायतमां बहु उंचा होद्दे छे. हवे घर याद आवतुं हतुं....  रजनीकुमार पंडया.
 (....बाकी हवे पछीना हप्तामां....)