welcome હાર્દીક સ્વાગત Welcome

આ બ્લોગ ઉપર આવવા બદલ આપનું હાર્દીક સ્વાગત છે.

આ બ્લોગ ઉપર સામાન્ય રીતે ઉંઝા સમર્થક લખાંણ હોય છે જેમાં હ્રસ્વ ઉ અને દીર્ઘ ઈ નો વપરાશ હોય છે.

આપનો અભીપ્રાય અને કોમેન્ટ જરુર આપજો.https://www.vkvora.in
email : vkvora2001@yahoo.co.in
Mobile : +91 98200 86813 (Mumbai)
https://www.instagram.com/vkvora/

Wednesday 25 May 2016

.... ओपरेशन पछी चश्मा तो नीकळी गया पण द्दष्टी रंगीन थई गई... खरेखर म्युझीयम देखाय छे....कच्छमां मारुं घर, गामना बाळको साथेनो फोटो, मारी प्रवृत्ती, बदाम अने वडना झाड साथेनो फोटो, सामे एक ज पत्थरनो मोटो पहाड अने हुं डेमनो फोटो पाडुं छुं ए वखतनो मारो फोटो, मारी २६,३६,४६ अने ५६ वरसनी उमरना चार (चतुर्थ मुख) अह्हा हा...... ओपरेशन पछी चश्मा तो नीकळी गया पण द्दष्टी रंगीन थई गई... खरेखर म्युझीयम देखाय छे....

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioBOADYC8S2juM7-vYP_hDD_GIzlMWT39ZpR_iBhySBgwP_xKMyyaLW0z_DkrAerohThSnElj2kmawUItLHlaxcpFBTfFxILylwRnG6MPxAoJJfmLw8E8bLWMiStNWS8D9TVl2eQ/s1600/vkvyy.jpg

Monday 2 May 2016

स्वपननाने घर होय छे. राम जाणे सांचु शुं छे?


स्वपननाने घर होय छे.  राम जाणे सांचु शुं छे?


रामायण अने महाभारतनी काल्पनीक कथाओए आ देशमां गरीबाई, अत्याचार अने ठगाईने प्रोत्साहन आपेल छे. रामायणमां रामने गादीने बदले वनवास मळेल छे अने सीताना जन्म थी म्रुत्यु सुधी अत्याचार देखाई आवे छे. महाभारतमां कर्ण, भीष्म, द्रौपदी, क्रुष्ण आ बधा पात्रोमां ठेक ठेकाणे ठगाई वर्णन खबर पडी जाय छे.

मुहम्मद गजनवी मुठी भर लोको साथे ठेठ गजनीथी सोमनाथ मंदीर सुधी आव्यो. लुंट चलावी अने मंदीरने नुकशान करी सुबो नीमी चाल्यो गयो.

पृथ्वीराज चौहाणे कुटुंबनी कन्यानुं अपहरण करी लग्न कर्या अने मुहमद गोरे एनी कतल करी. चंद बारोटनी भाटाई ठेक ठेकाणे गवाय छे.

शीवाजीए दुनीयानी मोटामां मोटी सुरत लुंट करी अने बधो माल पोताना हाथे औरंगझेबना दरबारमां जाते हाजर थई आपी आव्यो पछी मोगल दरबारीओए कामचोरी अने भृष्टाचारथी देश उपर पक्कड जमावी.
देशना वडा प्रधान नरेन्द्र मोदीए लोकसभानी चुंटणी पहेलां सोगंदनामु करेल अने हवे ए बाबत रोजे रोज समाचार आवे छे.

हर्षद महेताए शेर बजारनुं कोभांड करेल. बेन्को छेतराई गई. हवे सांसद वीजय माल्यानुं नाम रोजे रोज समाचारोमां आवे छे अने वीजय माल्यानुं कहेवु छे के मारी धरपकड करशो तो करोडो अबजोनी ठगाईमांथी कांइ नहीं मळे. वीजय माल्याना कर्मचारीओ अडधो पगार मळे तो ते लेवा तैयार छे. हवे चार छ सो करोड पगारना बाकी छे. कर्मचारीओने आ बाकी पगारनी खबर तो हशे ज?

वीजय माल्या, नरेन्द्र मोदी, हर्षद महेता, शीवाजी, औरंगझेब, पृथ्वीराज चौहाण, ईश्लामनो उदय, महाभारत अने रामायणनी कथाओ, ईतीहास नजर सामे छे. घरनुं स्वपनुं होय के पत्तानो महेल. जराक हवा लागशे के बधुं ओशामा बीन लादेननी जेम.  अंतीम वीधी वखते अमेरीकाए ओशामा बीन लादेनना म्रुत शरीरने नवडावी धोई कुरानमांथी मंत्रो संभळावेल. राम जाणे सांचु शुं छे?