welcome હાર્દીક સ્વાગત Welcome

આ બ્લોગ ઉપર આવવા બદલ આપનું હાર્દીક સ્વાગત છે.

આ બ્લોગ ઉપર સામાન્ય રીતે ઉંઝા સમર્થક લખાંણ હોય છે જેમાં હ્રસ્વ ઉ અને દીર્ઘ ઈ નો વપરાશ હોય છે.

આપનો અભીપ્રાય અને કોમેન્ટ જરુર આપજો.https://www.vkvora.in
email : vkvora2001@yahoo.co.in
Mobile : +91 98200 86813 (Mumbai)
https://www.instagram.com/vkvora/

Saturday, 29 August 2015

नीचे बे फोटा अने वीगतो आपेल छे. जेमने फील्म बनाववामां रस होय ए फेरफार करी फील्म बनावी शके छे.नीचे बे फोटा अने वीगतो आपेल छे. जेमने फील्म बनाववामां रस होय ए फेरफार करी फील्म बनावी शके छे.Wednesday, 26 August 2015

श्री झवेरचंद मेघाणीनी टुंकी वार्ताओने नाट्य सवरुपमां रुपांतरीत करेल छे. मेघाणीजीने श्रध्धांजली आपी छे. अंजली आपवानो नवतर प्रयोग. एटले के नाट्यांजली.मीत्रो, 

झवेरचंद मेघाणीना जन्म शताब्दी वर्षनी उजवणी वखते डो. जयेन्द्रभाई शेखडीवालाए श्री झवेरचंद मेघाणीनी टुंकी वार्ताओने नाट्य सवरुपमां रुपांतरीत करेल छे.  मेघाणीजीने श्रध्धांजली आपी छे. अंजली आपवानो नवतर प्रयोग.  एटले के नाट्यांजली.

मेघाणीजीनी टुंकी वार्ताओनुं नाटीकओमां रुपांतर. अडधा पोणा कलाकमां भजवी शकाय तेवी नाटीकाओ.

आखरे, बुराईना द्वार परथी, बदमाश, जी बा, पापी, गरास माटे, बे मांथी कोण सांचु, रेलगाडीना डब्बामां, भनाभाई फाव्या. ए नव वार्ताओनुं नाटीका रुपमां वेशांतर करेल छे.

भजवणीमां अनुकुळता माटे नवमांथी पांच नाटीकाओ एक ज द्रश्यमां रजु करी छे. ओछामां ओछी स्टेज प्रोपर्टीवडे आ नाटीका रजु थई शके छे.

आ नाटीकाओ भरुचनी रोटरी कलबे 1998मां प्रकाशीत करेल छे अने ग्रामोध्धार मुद्रणालय, वल्लभ वीध्यानगर मुद्रण करेल छे.

एमां नोंध छे के संग्रहनी कोईपण कृती भजवनारे रुपांतरकारने मात्र जाण करवी. पर्युषण नजीक आवे छे. कोईने नाटीकामां रस होय तो मारी पासेथी नाटीकानी स्केन नकल मळी शकशे.

लोक जीवनने धबकतुं राखवा में आ नम्र प्रयास करेल छे.

ली. वीकेवोरा, मोबाईल  98200 86813
Monday, 24 August 2015

मारो नीबंध - फेसबुक उपर मारा मीत्रो

मारो नीबंध - फेसबुक उपर मारा मीत्रो

आ साथे चार फोटा मुकेल छे एमांथी त्रणने कटींग पेस्टींग करी एक फोटो बनावेल छे अने चोथो अलग मुकेल छे.

सौथी नीचे मीत्र वीनय खत्रीनी पोस्ट देखाय छे अने एमां स्वतंत्र दीवसना करेल कटींग पेस्टींग बाबत छे. 

वचला फोटामां गुगल मेप उपर मुकेल वीश्र्वासनो उदाहरण आपेल छे. 

त्रण फोटामांथी सौथी उपरना फोटामां मारा गामना बस स्टेन्ड, चोरो, मंदीर अने में ज्यां अभ्यास करेल ए शाळानो फोटो छे. साथे मीत्रो देखाय छे.

अन्य कामकाजना कारणे हमणां वधु लखतो नथी पण चोतो फोटो पण छे तो एटलो ज महत्वनो.

अ बधुं फेसबुक अने www.vkvora.in उपर पोस्ट मुकी बे कोमेन्ट पण हमणां ज मुकी जग्या भाडे करी लौं छुं जे पछी एडीट करी बरोबर करवामां आवशे.

फेसबुक उपरना मीत्रो उपर मारो नीबंध बरोबर जामशे.

ली. वीकेवोराNo. 03, 02, 01No. 4


No. 5

Wednesday, 19 August 2015

बुधवार तारीख १९मी ओगस्ट, २०१५. बधा फोटाओ मारा पीसीटेबना केमेरा द्वारा वर्णन लखवानुं बाकी

बुधवार तारीख १९मी ओगस्ट, २०१५.
बधा फोटाओ मारा पीसीटेबना केमेरा द्वारा
वर्णन लखवानुं बाकी
Sunday, 16 August 2015

छेल्ला 6-8 दीवसथी WhatsApp उपर में चेट बंध करी नाखेल.

शनीवार 15.08.2015ना सवारे नव सवा नवे भाईनो फोन आव्यो के आजे बपोरे त्रण वागे गामनी मीटींग छे. छेल्ला 6-8 दीवसथी WhatsApp उपर में चेट बंध करी नाखेल. एटले मीटींग नोंध मोबाईलमां जोई नहीं अने अचानक व्यस्त काममां फेरफार करवो पडयो. मोबाईलमांथी फोटाओ तथा अलग अलग जग्याए जे फोटाओ पड्या छे एमने योग्य आल्बममां गोठववा हता.

वोट्सऍप उपर चेट डेटा कलीयर करवा हता.

मीटींग पुरी करी राते घरे आवी काम हाथमां लीधुं. रातना ०३ः३१ वागे वोट्सऍप उपरथी बधा डेटा कलीयर कर्या. जे ग्रुप उपर कट पेस्टनी प्रवृत्ती जोरथी चालती हती ए बधामांथी नीकळी गयो. जे ग्रुप उपर छुं एमने आ मेसेज लखी नाखेल छे. आ मेसेज फेसबुक एकाउन्टमां अने वेबसाईट उपर मुकवामां आवशे.

कटपेस्टनी प्रवृती बंध थाय एटला माटे आझादी दीवसना बीजा दीवसे आ लखांण लखेल छे. सीन्क्रोनाईझ फोटामांथी 

Add captionFriday, 14 August 2015

एजी तारे आंगणीए जे कोई आवे रे !!!! आवकारो मीठो आपजे रे !!!!!!!!!!एजी  तारे आंगणीए जे कोई आवे रे !!!!   आवकारो मीठो आपजे रे !!!!!!!!!!


Wednesday, 12 August 2015

चालो ओळखीए. माणस नामना लुच्चा प्राणीने.


४-६ दीवस पहेलां समाचार हता के झारखंडमां पांच महीलाओने गामना लोकोए पकडी, नग्न करी मारकुट करी मारी नाखेल.मार्या पछी एमना शरीर उपर पण अत्याचार करेल अने आ बधुं गामना लोकोनी हाजरीमां.  गामामां २-३ बाळको मरी गया. कोईके कही दीधुं आ हत्या डाकण द्वारा करवामां आवेल छे. गाममां रहेती वीधवाओने पकडी डाकण जाहेर करी मारी नाखेल.

आ डाकण प्रथा आ पृथ्वी बधी जग्याए छे. तालीबानो माथा वाढी नाखे. अमेरीकाए बीन लादेनने मारी नाख्या पछी एना शरीरने नवडावी धोई कुरानना नीष्णांत द्वारा वांचन पठन करी दफनावेल. जेने आपणे सादी भाषामां मृत शरीरनुं मान जाळवेल.

भारतमां ठेकठेकाणे डाकण प्रथाने कारणे महीलाओ उपर जे अत्याचार थाय चे एनुं वर्णन रोजे रोज आवे छे. मारी नाख्या पछी मृत शरीरने आ कहेवाता शंकर, राम,कृष्णना अनुयायीओ जे अत्याचार करे छे एनाथा कल्पना करवी रही के सीताने मरण वखते पृथ्वीए जग्या करी आपेल पण आ महीलाओने ए सगवड पण नहीं मळे.

आ पोस्ट अने एनी नीचे कोमेन्टमां नीयमीत फेरफार करे मुकवामां आवशे.

ली. www.vkvora.in

Tuesday, 11 August 2015

फेसबुक उपर आज मंगळवार 11-08-2015 ना छेल्ला 4-5 वरसनुं सरवैयुं.... फेसबुके तैयार करेल छे...फेसबुक उपर आज मंगळवार 11-08-2015 ना छेल्ला 4-5 वरसनुं सरवैयुं.... फेसबुके तैयार करेल छे...http://4.bp.blogspot.com/-MsxI4PBsXkE/VclQf-d2SjI/AAAAAAAAEMI/PGS01HScaO8/s1600/mem01.jpg


http://4.bp.blogspot.com/-MsxI4PBsXkE/VclQf-d2SjI/AAAAAAAAEMI/PGS01HScaO8/s1600/mem01.jpgफेसबुक उपर आज मंगळवार 11-08-2015 ना छेल्ला 4-5 वरसनुं सरवैयुं.... फेसबुके तैयार करेल छे...

Monday, 10 August 2015

वांचो समाचार छेल्ला बे दीवसना टाईम्स ओफ ईन्डीआ, नवभारत टाईम्स, बीबीसी अंग्रेजी अने हीन्दीमां

वांचो समाचार छेल्ला बे दीवसना
टाईम्स ओफ ईन्डीआ, नवभारत टाईम्स, बीबीसी अंग्रेजी अने हीन्दीमां

Sunday, 9 August 2015

फेसबुक उपर (1) Photos of you and (2) Yours Photos पोत पोताना जरुर जोवा.

फेसबुक उपर (1) Photos of you and (2) Yours Photos  पोत पोताना जरुर जोवा. 
बे दीवस पहेलां मीत्र काशीरामे समाचार आपेल के आपणें घणां झाड वावेल पण एमांथी एक वडना झाडमां जान आवी गयी छे.
बधा फोटाओ नीचे आपेल छे.
Friday, 7 August 2015

सादा नुसखाओ

सादा नुसखाओ


Monday, 3 August 2015

गप्पा गोष्टी फेस बुक फन्डा....

==

शनी रवीनी मीटींगनी नोंध आजे सोमवारना करतो हतो. शनीवारना त्रण मीटींगमां राईट चोईस, ३५ वरस अने २००० समुह लग्न - शानदार उजवणी एक करोडनो बजेट, लग्न पहेलांनो अभ्यासक्रम बनावी प्रमाणपत्र आपवा बाबतनी चर्चा हती. रवीवारे सवारे पांच लाखनो अभ्यास क्रम पांच हजारमा, बपोरे नृत्य संपदा अने सांजना मुंबईना गुजराती रेशनालीस्ट साथे मीटीग हती. नृत्य हरीफाईमां एक मोटी उमरना कपले सीनेमाना ५-८ गीतोनी एक-बे लाईनो जोडी अफलातुने सीडी उपर नृत्यु कर्युं.. आ जा   आ  जा...... सवारना नवथी सांज आठ सुधी कार्यक्रम हतो. हुं तो ११ वागे आवेल अने त्रण वागे मारे होल छोडी बीजे जवानुं हतु. समुह गान नृत्यु वाळाए दसेक मीनीट थोभवानुं कहेल पण समय पाबंधी मने लागती हती.

रेश्नालीस्टोनी सभामां एक वकताए जणांवेल के कादव साफ करवो हशे तो आपणे पोते ज करवुं जोईए. कदाच हाथ खराब पण थाय. महेन्द्र रांभीया, हर्षा बाडकर अने बीपीन भाई श्रोफ वकता हता. मुळ वीषय हतो मानववाद.  सभामां हुं छेल्ले बेसी हाजरी पुरतो हतो. मारे सांजना सात वागे हजी बीजे जवानुं हतुं एटले रजा लई नीकळी गयो.

बंद राखेल फोनने रातना ११ वागे चालु कर्यो अने सवारना उठी हजी कांई कारवाई करुं ए पहेलां बीलाडीनुं बच्चु क्यांकथी आवी म्याउ म्याउ करी हेरान करवा लाग्यो. समजी लो बीलाडी आडी उतरी. बे चार दीवसमां गुरुपुर्णीमां अने फ्रेन्डशीप डेनी उजवणी बाबत नोंध टपकावी राखेल छे.

मने याद छे २५ वरस पहेलां हुं मुंबईथी गाममां रातना दस वागे पहोंच्यो अने पीताजी साथे गप्पा मारतो हतो. रातना त्रणेक वागे कोनी जमीनमां सींगदाणानो छोडमां केटला सींगदाणानी चर्चा चालु हती. मारी माताए उठी मने कह्युं गप मारो छो ते पीताजीने पुछ तो खरो छेल्ला २-३ महीनामां घरथी के गामथी बहार क्यारे गया छे?

गुरुपुर्णीमा गुरु अने फ्रेन्डशीप डे ना मीत्रनी मने खबर पडी गयी....

नीचे फोटाओ मुकेल छे. मारी एचआईवी टेस्ट, आंखोनी तपासणी, दांतनी तपासणी अने जोडा अने पगनी तपासणीनो अहेवाल अने फोटाओ नवरांते आ ज पोस्ट उपर मुकवामां आवशे.रेश्नालीस्टोनी सभामां ३५ जणांनो अंदाज हतो. ३७+२=३९ हाजर रहेल.सवारना उठी छ वागे नोटीफीकेशन चेक करतो हतो.

Saturday, 1 August 2015

शुक्रवार 31.07.2015 ना गुरुपुर्णीमा ना दीवसे घणां जणांए वेब, नेट अने फेसबुक उपर फोटाओ अने सुवीचारो मुक्या.

शुक्रवार 31.07.2015 ना गुरुपुर्णीमा ना दीवसे घणां जणांए वेब, नेट अने फेसबुक उपर फोटाओ अने सुवीचारो मुक्या.

मने कच्छमांथी छात्रालयनी लेडी सुप्रीन्टेन्डेटनो फोन हतो के गुरु प्रणाम. एना पछी फोन हतो पण हुं सवारना जमी पेन्ट्रीमां गयो अने फोन बीजाए लीधो. पाछो फोन आव्यो अने मीस कोल थयो. त्रीजो फोन में उंचक्यो अने बेन्कमां भेगा थवानु छे नी सुचना हती. शुक्र शनी रवी व्यस्त कार्यनी चर्चा करी.

रवीवारे मुंबईमां गुजराती रेश्नालीस्टो भेगा मळवाना छे अने मीटींगनी पहेलां अडधो कलाक पहोंचवानुं छे.
आजे सांजना पांच वागे स्वामीनारायणना मंदीर परीसरमांथी नवो मोबाईल लई दादरथी लोकल ट्रेन पकडी डोम्बीवली जवानुं हतुं. दादर स्टेशने बे जणां ओचींता मळी गया अने शनीवारना भेगा थवानुं नक्की कर्युं. रातना अगीयार वागे फोन आव्यो के शनीवारना चोक्कस भेगा थवानुं छे.

पत्थर पुजा अने गुरु महीमानी चर्चा मुख्य वीषय हतो. एके जणांव्युं बाळकनो जन्म थाय ए पहेलां माता एने ओळखती थयी जाय. एटले माता ज गुरु होई शके.

रातना घणां एटले खरेखर घणां मीत्रोनी प्रोफाईल, अबाउट अने फोटाओ फेसबुकमां जोया. फोटाओमां मीत्रोनी माताने जोतो हतो.

बार महीना पहेलां में फोन बदलावेल. मुंबईमां सेन्डहर्सट नामना स्टेशने लोकल ट्रेनमां बेठो. बे मीनीटमां डोकयार्ड नामनुं स्टेशन आवे ए पहेलां जोकु आवी गयुं अने सोएक फोटा साथेनुं कुटुंब एटले के फेमीली आल्बम नवा मोबाईलने कारणे फेसबुकमांथी डीलीट थयी गयुं.

हुं बीजानी प्रोफाईल फेस बुक उपर जोई शकुं तो बीजा पण मारी प्रोफाईल जोई शके छे. आजनी तारीखमां फेमीली आल्बम नथी अने कोम्प्युटरमांथी फेसबुक उपर मुकवानुं बाकी छे.

गुरु पुर्णीमा माटे लखायेल आ पोस्टमाटे मारा फोटाओना आल्बममांथी थोडाक मारा गुरुओना फोटाओ आ साथे नीचे आपेल छे. आप पण आपनी प्रोफाईल अने फोटाओ जोई आपनी महागुरु मातानो फोटो जरुर जोई लेजो.

ली. www.vkvora.in