welcome હાર્દીક સ્વાગત Welcome

આ બ્લોગ ઉપર આવવા બદલ આપનું હાર્દીક સ્વાગત છે.

આ બ્લોગ ઉપર સામાન્ય રીતે ઉંઝા સમર્થક લખાંણ હોય છે જેમાં હ્રસ્વ ઉ અને દીર્ઘ ઈ નો વપરાશ હોય છે.

આપનો અભીપ્રાય અને કોમેન્ટ જરુર આપજો.https://www.vkvora.in
email : vkvora2001@yahoo.co.in
Mobile : +91 98200 86813 (Mumbai)
https://www.instagram.com/vkvora/

Sunday 30 April 2017

तस्वीर बोले छे.

तस्वीर बोले छे.

1962 मां छात्रालयमां प्रवेश लई अभ्यासनी प्रवृत्ती कच्छमां डुमरा गाममां शरु करी. 

आ रह्यो ए जुनो प्रवेशद्वार अने नवा मकाननुं उद्घाटन करता मुख्य मंत्री तथा वीशाळ मकाननो फोटो.
बे चार दीवस पहेलां शुक्रवार 28.04.2017 ना रस्तामां कच्छना देवपुर गामनो मीत्र मणीलाल रामजी गाला मळ्यो. घणां समय पछी मळवाने कारणे हुं ओळखांण भुली गयो. आ रह्या लगभग 1965 ना ए फोटा.

जान्युआरी 2017 ना कोईक रवीवारे एक फोटोग्राफर मुंबईना मंत्रालय वीस्तारमां मळी गयेल. हुं एने मारी 1972नी शाळा पासे लई गयो अने चार छ फोटा पाड्या. एमांथी फोटा...
Saturday 29 April 2017

शुक्रवार 28.04.2017 ना परशुरामनो जन्म दीवस हतो अने एक पाळीयानुं चीत्र मुकेल छे जेमां राम अने परशुराम देखाय छे.

कथा प्रमाणे परशुराम ब्राह्मण हतो अने क्षत्रियोनो घणी वार नाश करेल. 

महाभारतमां कर्णने सुत पुत्र समजी वीद्या आपे छे अने वीछी के भ्रमरना डंखना कारणे लोही बाबत कर्णने श्राप 
आपेल के अंत समये ज्यारे जरुर हशे त्यारे मारी वीद्या काम नहीं आवे. 

शुक्रवार 28.04.2017 ना परशुरामनो जन्म दीवस हतो अने एक पाळीयानुं  चीत्र मुकेल छे जेमां राम अने परशुराम देखाय छे. Thursday 27 April 2017

तसवीर बोले छे. आ वार्ता तो हजी शरु थई छे.

तसवीर बोले छे. आ वार्ता तो हजी शरु थई छे.


35-40 वरस अगाउ नव भारत टाईम्स हींदीमां दर्पण जुठ न बोले आवतुं अने हुं पण कटींग पेस्टींग करतो.


साचुं खोटुं अयोध्यानो राम जाणे ए वीशे लखवानुं शरुआत करेल अने हजी चालु छे.

आ तसवीर बोले छे एमां नवुं उमेरण समजवुं.

मुंबईनी लोकल ट्रेनमां फोटो पाडेल छे. एमां बरोबर वंचाय छे के केटला पेसेंजर माटे छे अने डब्बा नो नंबर 2160C देखाय छे. एक जग्याए प्रभू यीशु आपसे प्रेम करता है वंचाय छे अने एना उपर आडी अवडी लीटीओ करी लखांण भुसेल छे ए देखाय छे. तूं ही निरंकार पण देखाय छे. चोथो फोटो लोकल ट्रेन तीलक नगर अने कुर्ला वच्चे उभी रहेल अने में बारीमांथी पाडेल फोटो छे
पांचमा फोटामां मारा हाथनुं लखांण छे. एफोर A4 साईझना पानाना चार भाग करी चोथा भागमां में लखांण करेल छे.नीचेना फोटाने मोटो करवा अहीं कलीक करो..6-7-8-9 फोटाओ शेना छे ए फोटो जोवाथी खबर पडी जाय छे.


26.04.2017 ना अमावास्य हती एटले चैत्र महीनो पुरो थयो समजवो. आजे वैशाखनो प्रारंभ थयो अने शुक्रवार 28.04.2017 ना अक्षय तृतीया अने परशुराम नी जयंती छे.

पांचमा फोटामां मारा हाथना लखांणमां समय अने तारीख 3-4 जग्याए देखाय छे. एवी ज रीते कांईक नंबर के आंकडा देखाय छे. रीपोर्ट राईटींग अने छेल्ले लखेल छे रथ, सती सीता, वगेरे वगेरे...

रात्री चर्चा के अवलोकनमां धोबीए पोतानी पत्नीने जणांव्युं के हुं राम नथी के तने घरमां आववुं दउ.

बीजा दीवसे रामे लक्ष्मणने रथ तैयार करी गर्भवती सीताने चुपचाप जंगलमां छोडी आववानुं जणांव्युं अने छेल्ले में लखेल छे के तलाक तलाक तलाक....

आ वार्ता तो हजी शरु थई छे.

Wednesday 26 April 2017

Photo No. 1, 2, 3 and 4...

मुंबई मां हार्बर रेल्वे लाइन उपर कुर्ला अने कोटन ग्रीन रेल्वे स्टेशन आवे छे.

सामेनी सीट उपर कांइक लगभग चार छ ईंच ना स्टीकर उपर कंइक लखांण हतु अने
एने वांचवा में लांबेथी कोशीष करी. नीचे फोटो आपेल छे.


फोटो ०१.


एक माणस उभो हतो. खाली पेन्ट हती पण बील्कुल भीखारी जेवो लागतो न हतो अने
आवीने ए सीट उपर बेठो. नीचे फोटो आपेल छे.फोटो ०२.


आ माणसे सीट उपर बेसी
बोलवानुं शरु कर्युं. ए हींदीमां बोलतो हतो अने वचमां क्यांक मराठी बोलतो हतो. गाळो के अपशब्द सहज रीते बोलतो हतो. एनुं कहेवुं हतुं के मा मरी गयी अने हवे एनुं कोई नथी.

भाई छे अने दुकान चलावे छे. भाई पत्नीनो गुलाम छे. कोटनग्रीनमां बहेन छे ए एना पतीनी गुलाम छे. एनी पासे प्लास्टीकनी लांबी पहोडी गुणी छे अने कोटन ग्रीन स्टेशन परना पुल नीचे ए सुई जशे. पोलीस आवशे अने मराठीमां भाषण आपी मने उठाडी पोलीस स्टेशने लई जशे त्यारे साहेब एने कहेशे आने शा माटे लई आव्यो? जा पाछो मुकी आव. अने हुं पाछो सुई जईश. मने बे चपाटी अने अडधी वाटी चावल मली जशे. भाईए मने बे सो रुपीया आपेल छे. एक महीला वच्चेना स्टेशने उतरती वखते एने दस रुपीया आपे छे ए लई एने आशीर्वाद आपे छे के बहेने मने दस रुपीया आप्या.

बे स्टेशने एणे कोईक ने सलाम आलेकुम कहेल. मा मरी गई छे अने बे चपाटी मने मली जशे ए त्रण चार वखत रीपीट करेल. बाबरी मस्जीद के राम मंदीरनो उल्लेख करेल. एकठा जीव सदा शीव एटले के एकलो शीवनो जीव एम पण रीपीट करतो हतो. वच्चे आवता चुना भट्ठी, वडाला, शीवरी वगेरे रेल्वे स्टेशनना नाम लई ए जाण करी हवे कोटन ग्रीन जरुर आवशे एम कहेतो हतो. हुं मारी चादर बीछावी सुई जईश. वचमां बे वखत एणे कहेल के आ देखाय छे ए भुत बंगला छे जेमां कोटन ग्रीन पासे कोटन एक्सचेंज बील्डींगने एणे मोटुं भुतनुं मकान कहेल अने छेवटे कहेल के मारी बहेननुं घर सामे देखाय छे. सलाम आलेकुम अने उतरी गयेल.

ने नीचे स्टीकरनो फोटो छे.


फोटो ०३.
Photo No. 4


Thursday 20 April 2017

में बीबीसी अने न्यु योर्क टाईम्स उपर सर्चमां बाबरी लख्युं.में बीबीसी अने न्यु योर्क टाईम्स उपर सर्चमां बाबरी लख्युं.
जे कोम्युटरना स्क्रीन उपर देखायुं एना फोटा पाडेल छे अने अहीं मुकेल छे.

अयोध्यामां तारीख 06.12.1992 ना हींदुओना जनुनी टोळाए बाबरी मस्जीद तोडेल छे अने सुपरीम कोर्टे चुकादामां जणांवेल छे के फोजदारी कार्यवाही माटे केस चालु करवो जेमां लाल कृष्ण अडवाणी अने बीजा बीजेपीना नेताओ सामे केश थशे.

न्यु योर्क टाईम्से समाचारमां लखेल छे Indiam Minister, Party Leaders to be tried in Mosque Demolition Case. Supreme Court Ruled.

In The Supreme Court of India. Criminal Appellate Jurisdiction Criminal Appeal No. 751 of 2017. (Special Leave Petition (Criminal) No. 2275 of 2011).
State (Through) Central Bureau of Investigation .. Appellant Versus Shri Kalyan Singh (Fromer CM of UP) and Others... Respondents....Judgement dated 19th April, 2016.

आ आखो चुकादो हवे नेट उपर फ्री मां कोई पण चार्ज वगर जोवा मळे छे. सुपरीम कोर्टनी वेब  साईट उपर जोवा मळे छे.

बधी विगतो नीचे लखेल छे अने 
सुपरीम कोर्टना चुकादानी नकल माटे लींक आपेल छे. 
जे लींकथी कोई पण चुकादाने वांची शके छे.

PETITIONER: MOHD. ASLAM Vs. RESPONDENT: UNION OF INDIA 
DATE OF JUDGMENT24/10/1994 BENCH: VENKATACHALLIAH, M.N.(CJ) BENCH: VENKATACHALLIAH, M.N.(CJ) RAY, G.N. (J) CITATION: 1995 AIR 548 1994 SCC (6) 442 JT 1994 (7) 245 1994 SCALE (4)677 ACT: 
HEADNOTE: 
JUDGMENT: ORDER 
1. These petitions raise certain important issues as to the amenability of the State and of its Ministers to be proceeded against in contempt for failure of obedience to the judicial pronouncements. These proceedings have the echo of the disastrous event that ended in the demolition on the 6-12-1992 of the disputed structure of "Ram Janma Bhoomi-Babri Masjid" in Ayodhya. Thousands of innocent lives of citizens were lost, extensive damage to property caused and more than all a damage to the image of this great land as one fostering great traditions of tolerance, faith, brotherhood amongst the various communities inhabiting the land was impaired in the international scene. Though the proceedings for suo motu contempt against the then Chief Minister of the State of Uttar Pradesh and its officers in relation to the happening of 6-12-1992 were initiated those are pending and shall be dealt with independently.गुजरातमां गोधरा रेल्वे स्टेशननी बाजुमां 
27.02.2002 ना रोज साबरमती एक्सप्रेस ट्रेनना 
अमुक डब्बामां आग लगाडवामां आवेल अने 
पछी ठेर ठेर रमखाणो फाटी नीकळेल 
जेमां घणांना मृत्यु थयेल ए बाबत 
कमीशननो अहेवाल. 
The Commission of Inquiry Consisting of Mr. Justice G.T. Nanavati And Mr. Justice Akshay H. Mehta Into the facts, circumstances and all the course of events of the incidents that led to setting on fire some coaches of the Sabarmati Express Train on 27.2.2002 near Godhra Railway Station and the subsequent incidents of violence in the State in the aftermath of the Godhra incident. PART-I

Saturday 15 April 2017

लाखो करोडो वरसथी गोळ दडा जेवी पृथ्वी सुर्यनी आसपास समयसर फरे छे अने एक चक्कर पुरु थाय एटले वरस पुरु थयुं कहेवाय.


लाखो करोडो वरसथी गोळ दडा जेवी पृथ्वी सुर्यनी आसपास समयसर फरे छे अने एक चक्कर पुरु थाय एटले वरस पुरु थयुं कहेवाय. गामडांमां जैन महाजननी प्राथमिक शाळामां दाखल थती वखते जन्म तारीखनी जरुर पडी हशे एटले दादाए अथवा माताए 15 मी एप्रील, 1948 लखावेल हशे अने ए तारीख डुमरामां सरकारी प्राथमिक शाळा अने डुमरा गर्वन्मेट हाईस्कुलना रेकोर्डमां छे. मुंबईमां मतदार यादी, कोलेज अने वीद्यापीठ, ईमेईल, ब्लोग, फेसबुक, वोट्सएप अने कोम्युनीटी ट्रीमां आज तारीख में लखेल छे. ए हिसाबे आजे 69 वरस पुरा थया. जन्म दिवसनी शुभेच्छाओ कुटुंबीओ, सगावहाला अने मित्रो तरफथी दर वरसे चार छ दिवस अगाउथी आवे छे अने 12मी तारीखे एक मोटा झाडनो फोटो पाडी फेसबुकना कवर पेझमां जन्म दिवसनी उजवणी बाबत उल्लेख करेल छे.