welcome હાર્દીક સ્વાગત Welcome

આ બ્લોગ ઉપર આવવા બદલ આપનું હાર્દીક સ્વાગત છે.

આ બ્લોગ ઉપર સામાન્ય રીતે ઉંઝા સમર્થક લખાંણ હોય છે જેમાં હ્રસ્વ ઉ અને દીર્ઘ ઈ નો વપરાશ હોય છે.

આપનો અભીપ્રાય અને કોમેન્ટ જરુર આપજો.https://www.vkvora.in
email : vkvora2001@yahoo.co.in
Mobile : +91 98200 86813 (Mumbai)
https://www.instagram.com/vkvora/

Tuesday 29 September 2015

झाड वाव्यानो प्रोग्राम

झाड वाव्यानो प्रोग्राम

छेल्ला बार महीनामां नाळीयेर, वड, बदाम, पीपळा, आम, वगेरेना ३५ थी ४० झाड वावेल. एमांथी एक पण झाड बचेल नथी.  सोनुं जाणीने में तो संग कर्यो अने मारे कर्मे नीकळ्युं कथीर समजी लो
.
आ कार्यक्रमना भाग रुपे अही नवा फोटा मुकेल छे. कशीराम नामनो सुरक्षा गार्ड पोताना देशमां गयो छे. काशीराम पोतानी पत्नीने मुंबई लई आवेल. रोज रोज मोटी मोटी होस्पीटलमां ए लई जतो.

छेल्ले ए मुंबईमां आवेल जे.जे. होस्पीटलमां लई गयो. काशीरामनी पत्नीने तपासी जरुरी डोक्युमेन्ट जोई एना माटे सुरक्षीत वोर्ड अने खाटलो तैयार हतो अने १२,००० रुपीया भरवा जणांव्युं जे एने सरकार पासेथी लई लेवाना हता.

काशीराम पासे रुपीया न हता अने ए वळी बीजी होस्पीटलमां गयो अने समजाव्युं के मारी पासे रुपीया नथी अने अहीं तहींथी सरकार रुपीया पासेथी लई दाखल करो. मुंबईमां आवी एक चेनल द्वारा काशीरामनी पत्नीने होस्पीटलमां प्रवेश मळ्यो अने ए सरकारी के अर्धसरकारी के प्राईवेट होस्पीटले दाखल करी मफतमां ओपरेशन करी कलेईम वसुल करी लीधो.

४-५ वरस पछी काशीरामनी पत्नीने तकलीफ थई अने काशीराम पोतानी पत्नीने लई होस्पीटलमां चक्कर मारवा लाग्यो. चार दीवस पहेलां काशीरामे फोन करी जणांवेल के बधुं बरोबर थई गयुं छे अने १०-१२ दीवसमां ए नेपालथी पाछो मुंबई आवी रह्यो छे. एणे दरवाजा पासेना वडना झाडनी पुछ परछ करेल. 

आज रोज ए वडना झाडना फोटा मुकेल छे अने जरुर आ वडनो झाड मोटो थई जशे.


Sunday 27 September 2015

अहींसानो प्रचार प्रसार अने टोपी

अहींसानो प्रचार प्रसार अने टोपी


मीत्रो में घणां समय पहेलां एटले के ४० वरस पहेलां टोपी पहेरवानुं शरुं करेल पण ए फक्त ओफीस पुरती मर्यादीत टेव हती.  श्रेव्ताम्बरना पर्युषण पछी दींगम्बर पर्युषण शरु थाय अने दस दीवस चाले. नाममां फरक...  आ पर्युषण पर्वमां जैन उपाश्रय अने जैन मंदीरनी सामे अमुक लोकोए मांस मटन चीकननुं वेंचांण करेल. में पहेली तारीखे सवारना सात वागे आंखमां मोतीयानुं ओपरेशन करावेल नव वाग्या सुधी मारी बधी रोशनी चाली गयेल. थोडाक समय पछी सुंता सुंता उपरनी भींत अने पंखो  फरे छे ए देखावा लाग्युं अने दस वागे संपुर्ण रोशनी आवी गयी.

आ खुशीमां में नक्की कर्युं अहींसाना प्रचार प्रसार माटे मारे टोपी लगाडवी अने ए ज दीवसे एटले के २.९.२०१५ना बे टोपी लई आव्यो.

एना पछी मनें एमां सफळता देखांणी अने शनीवार २६.९.२०१५ना बीजी त्रण टोपी लई आव्यो. आ त्रण टोपी में ओफीसमां बतावी  अने बधा खुश खुशाल थई गया. पेला वांदरानी जेम.

मारी टोपीनी कीमत नक्की थई गयी. बधाए अलग अलग टोपी साथे फोटा पाड्या. अहीं देखाय छे ए चींचबंदर महाजनवाडीमां त्रीजे माळे त्रण जणां साथे उभा रही मारा गजेट्स द्वारा फोटो पाडयो अने चांदनी नामनी युवतीनें में जणांवेल अमे एम ज उभा रहीए छीए तुं त्रण अलग अलग जग्याएथी फोटो पाड. 
अडधा कलाक पछी एक युवती मारी पासे आवी अने कहे मने एक दीवस माटे टोपी जोईए छे. में एने पांच टोपी बतावेल अने सारी देखाय ए लई जवानुं कह्युं. ए युवतीए जणावेल के ए घरे बधाने टोपी पहेरावी फोटा पाडशे अने अहींसानो प्रचार करशे.

शुं लागे छे अहींसानो प्रचार प्रसार थशे?

मारुं काम प्रोजेक्ट रीपोर्ट बनाववानुं छे. बजेट नक्की थाय एटले फंड अलग करवामां आवे अने एना अमलीकरणनी कारवाई शरु थाय.

मुंबई थी कच्छ जवा माटे हालनी सगवड पहेलां जुना घंणाने १५ डाउन अने १७ डाउन याद हशे. आ गाडीनी झडप बद्दल हुं वीचारतो हतो अने रामाणीयाना हरखचंद सावला नामना एक मीत्रे मने सुजाव कर्यो के झडप न वधे तो टीकीटना रुपीया ओछा लो. में ६५ रुपीयानो बजेट बनाव्यो. ए वखते झेरोक्षनी सगवड न हती. में ड्राफ्टींग करी एक मुसद्दो तैयार कर्यो. मारा ड्राफ्ट उपर रेल्वे तंत्र सफाळा जागृत थई गयुं. लोकसभाना छ संसद सभ्योए खुलासो मांग्यो.
एनां जेवुं ज कोईकना रुपीयाथी में पांच हजारनो अहींसाना प्रचार प्रसार माटे सीक्रेट बजेट बनावेल छे. रवीवार २७.९.२०१५ना सवारना चैत्य वंदन गुरु दर्शन करी मुलुन्ड मलाड कांदीवली जईश. रातना मुसद्दो तैयार थई जशे अने सोमवार २८.९.२०१५थी अमलीकरण थशे. 

शनीवार २६.९.२०१५थी फेसबुक उपर बीजानी पोस्ट उपर कोमेन्ट, शेर के टेग आस्ते आस्ते बंध करवानुं नक्की करेल छे अने रवीवार सोमवार सुधीमां अमलीकरण थई जशे. मीत्रो आपने मारी वोल उपर, पोस्ट उपर के वेब साईट उपर आववानी जोवानी अने कोमेन्ट मुकवानी छुट छे.

ली. वीकेवोरा. 

www.vkvora.in

Tuesday 22 September 2015

अहींसानो प्रचार प्रसार. माथा उपर टोपी अने पगमां जोडा....अहींसानो प्रचार प्रसार. माथा उपर टोपी अने पगमां जोडा....

Tuesday 15 September 2015

सुखी जीवन : जीवनमां संघर्षनी नीती करतां बांधछोडनी नीती तमने वधारे सुखी बनावे छे. तमारी वीनम्रता सामी व्यक्तीने महात करवा माटे एक शक्तीशाळी हथीयार छे.


सुखी जीवन  

जीवनमां संघर्षनी नीती करतां बांधछोडनी नीती तमने वधारे सुखी बनावे छे. तमारी वीनम्रता सामी व्यक्तीने महात करवा माटे एक शक्तीशाळी हथीयार छे.


Wednesday 9 September 2015

ठोकर खाई हुं धन्य बन्यो...मीत्रो, 

ठोकर खाई हुं धन्य बन्यो...

बे वरस अगाउ वहेली सवारना सपाट जमीन उपर हुं पडी गयो. बे दीवस पछी दुखावो शरु थयो.  चार महीना पगथीया चडउतर थता न हता. ए दुखावो के पीडा पोतानी रीते बधुं बरोबर थयी गयुं अने बधुं सामान्य चालतुं हतुं.

चार छ महीना अगाउ जाहेर मार्ग उपर चालतो हतो अने रातना पाणीनी चोरी माटे झुपडावाळाए मार्ग उपर आडस उभी करी हती एनी साथे हुं अथडायो अने बेभान थई जमीन उपर जोरथी पटकायो.  भानमां आवतां बधाने आग लगाडवानुं नक्की कर्युं. महेलोमां रहेता ए गरीबोए जेम तेम करी मने समजाव्यो अने दवा अने गोळीओना प्रतापे अंगुठानो आखो नख दसेक दीवसमां अलग थई गयो. पाणी चोरनाराओए रस्तो खोदी पाणी माटे पाईपलाईन लगाडी नाखी अने मारुं जीवन बदलावी नाख्युं.

बे महीना अगाउ पाछो डोकटरो पासे जवानुं शरुं थयुं. दसेक वरस अगाउ पांच जोडी नजीकनुं वांचवा चश्मा वसावेल अने एनाथी वांचतो. हकीकतमां ए फ्रेम, काच बधा नकामा थयी गया हता पण काम चालतुं हतुं.

आखोंमां सर्जरी पछी हवे ए चश्माने रजा आपी दीधी छे. आजे सवारना दसेक फोटा पाडेल छे अने बे दीवस पछी फोटामां देखातुं मारुं दवाखानुं बंध थई जशे. हजी कोम्प्युटर स्क्रीन सामे बेसवा छुट मळी नथी पण बे चार दीवसमां कीबोर्ड अने स्क्रीन उपर काम शरु थई जशे. छेल्ला बे चार महीनाथी जे काम रखडी पडेल छे एमां मुख्य हीसाबो ओडीट छे जे हवे समयसर पुरा थई जशे. बधी जग्याए वाईफाई होवाथी वोट्सएप अने फेसबुक दीवस रात चालु थई जशे. फोटाओ पाडेल छे ए सीन्क्रोनाईझ थयी फेसबुक उपर आवतां बे त्रण आ पोस्ट साथे जरुर मुकीश. 

आजे बुधवार छे अने मंगळवारथी पेन्डींग काम पुरु करवानुं अने कुटुंबीओ, सगावहाला, मीत्रोने मळवानुं चालु छे. कच्छमां जवा माटे ओक्टोबर, नवेम्बर अने डीसेम्बरनी अलगअलग टीकीट आवी गयी छे.

बधुं नीयमीत थवा माटेनी आ आगोतरी जाण करी दउं छुं. मोबाईल, टेब, पीसी, नेट, वेब अने फेसबुक उपर मळवानुं बे दीवसमां शरु थई जशे.

ली. वीकेवोरा,
www.vkvora.in