welcome હાર્દીક સ્વાગત Welcome

આ બ્લોગ ઉપર આવવા બદલ આપનું હાર્દીક સ્વાગત છે.

આ બ્લોગ ઉપર સામાન્ય રીતે ઉંઝા સમર્થક લખાંણ હોય છે જેમાં હ્રસ્વ ઉ અને દીર્ઘ ઈ નો વપરાશ હોય છે.

આપનો અભીપ્રાય અને કોમેન્ટ જરુર આપજો.https://www.vkvora.in
email : vkvora2001@yahoo.co.in
Mobile : +91 98200 86813 (Mumbai)
https://www.instagram.com/vkvora/

Thursday 15 October 2015

मोढा उपर काळी शाही .... ना... ना... Article 48 to be removed.


मोढा उपर काळी शाही ....   ना...   ना...  Article 48 to be removed. 

1950मां गायनी उमर 23 वरस हती.  आजे 2015मां गायनी उमर आठ वरस थई गयी छे. गायने कतलखाने मोकलीए तो मांस, चांमडुं, हाडका, वगेरे बधाना वेंचाणथी अनेकघंणु वळतर मळे.

परीवारना सभासद तरीके गाय हवे रही नथी. गायने जल्दी कतलखाने मोकलवा देशना बधा लोको तैयार थई गया छे. शीवाजीना अनुयायीओ बीजाना मोढा उपर नाहकनी काळी शाही लगाडे छे.

हीन्दुओने इश्लाम धर्ममां परीवर्तन माटे मुहम्मद गजनवी, मुहम्मद गोर अने औरंगझेबने शीवाजी जेवाए धन अने प्रोत्साहन पुरुं पाडेल छे. शीवाजीना कारणे औरंगझेबने हीन्दुमांथी ईश्लाम धर्म परीवर्तन माटे एटली हद्द सुधी तक मळी के आजे पण औरंगझेबना स्मारक महाराष्ट्रमां वधु छे. शीवाजी अने औरंगझेबने कारणे देशना लोको कामचोर अने भृष्टाचारी बनेल छे.

मांस, मटन, चीकन जैन मंदीरनी सामे वेंची बंधारणनी कलम 48ने हटाववा शीवाजीना अनुयायीओ टेको आपेल छे. लोकतंत्रमां 48 नम्बरनी कलमनो हवे कोई अर्थ नथी. देशना बंधारणमांथी कलम 48 दुर थवी जोईए. 

ली. वीकेवोरा... Monday 5 October 2015

अहींसा, गौहत्या (गौ एटले गाय अने एना वारसदार बधा), जैन साधु माटे अभक्ष दुध, बंधारणनी कलम ४८, देशमां महम्मद गजनवी, महम्मद गोर अने औरंगझेबनुं शासन, शीवाजीनुं १६८०मां मरण अने पछीना २५-३० वरसमां कनवर्जन एटले के धर्म परीवर्तन, इश्लामनो आराधक देव शीवाजी, देशमां जनुनथी थती मानव हत्या के ईमारत तोडी पाडवानी प्रवृत्ती जेमके अयोध्यामां बाबरी मस्जीदना ढांचाने तोडी पाडवामां आवेल छे अने गौमांस घरमां छे समजी थती क्रुर हत्याओ. बौद्धना चैत्य मंदीर अने जैनोनी मुर्ती पुजा, ईश्लामनो उदय, शीवाजी अने औरंगजेबना कारणे देशना नागरीको थया कामचोर अने भृष्टाचारी. दुधनो आहारमांथी त्याग अने चामडानो वपराश न करवानो मारा मगज अने शरीरमां दाखल थयेल वीचार अने वर्तन के जनुन. अगाउ घणां मुद्दा मारी वेब साईटअने फेसबुक उपर मुकेल छे अने चर्चा माटे आमंत्रण छे. अहीं मुकेल फोटाओ में पाडेल छे...

अहींसा, गौहत्या (गौ एटले गाय अने एना वारसदार बधा), जैन साधु माटे अभक्ष दुध, बंधारणनी कलम ४८, देशमां महम्मद गजनवी, महम्मद गोर अने औरंगझेबनुं शासन, शीवाजीनुं १६८०मां मरण अने पछीना २५-३० वरसमां कनवर्जन एटले के धर्म परीवर्तन, इश्लामनो आराधक देव शीवाजी, देशमां जनुनथी थती मानव हत्या के ईमारत तोडी पाडवानी प्रवृत्ती जेमके अयोध्यामां बाबरी मस्जीदना ढांचाने तोडी पाडवामां आवेल छे अने गौमांस घरमां छे समजी थती क्रुर हत्याओ.  बौद्धना चैत्य मंदीर अने जैनोनी मुर्ती पुजा, ईश्लामनो उदय, शीवाजी अने औरंगजेबना कारणे देशना नागरीको थया कामचोर अने भृष्टाचारी.

दुधनो आहारमांथी त्याग अने चामडानो वपराश न करवानो मारा मगज अने शरीरमां दाखल थयेल वीचार अने वर्तन के जनुन.

अगाउ घणां मुद्दा मारी वेब साईटअने फेसबुक उपर मुकेल छे अने चर्चा माटे आमंत्रण छे. 

अहीं मुकेल फोटाओ में पाडेल छे...
Sunday 4 October 2015

नहीं पुजारी नहीं कोई देवा... मारी कार्ला गुफानी मुलाकात Part II

नहीं पुजारी नहीं कोई देवा... मारी कार्ला गुफानी मुलाकात

पंजाब गुजरातथी दक्षीणमां जवा खंडाला घाटनो रस्तो बे त्रण हजार वरस जुनो छे. हाले मुंबई पुना लगभग एज रस्तो छे अने मोटा एक्सप्रेस हाईवेथी घाट उपर जतां खबर पडती नथी. मध्य प्रदेशमां काल  भैरवनी मुलाकात, अल्हाबाद पासेना संगम स्नान, अजंता ईलोरानी गुफाओ, कच्छना धोळावीरा महानगरनी मुलाकातनी लेखीत करवानी हजी बाकी छे.

कार्लानी गुफा प्रत्ये बौध्ध साधु जेटलुं ज महत्व होवाथी जुना जमानामां बळ्द गाडाथी घाट उपर चडी रात्री रोंकाण अने जमवानी सगवड माटे कार्ला पासे उंचाईए मोटुं चैत्य बनाव्युं.  This is among the largest rock-cut Chaityas in India.

आजे वहेली सवारना चार वागे कार्लानी मुलाकात लेवानुं नक्की कर्युं.  आ अगाउनी मुलाकातमां उपर चडतां थाक लागेल अने अधवच्चेथी पाछो फरेल. आजे सवारना मुंबईथी पनवेल अने पनवेल थी लोनावाला आरामथी मुसाफरी करी. साथे बे केमेरा लीधेल अने घणां फोटा पाडेल छे. वर्णन लखवानुं बाकी राखी फोटाओ वेब साईट अने फेसबुक उपर मुकेल छे.