welcome હાર્દીક સ્વાગત Welcome

આ બ્લોગ ઉપર આવવા બદલ આપનું હાર્દીક સ્વાગત છે.

આ બ્લોગ ઉપર સામાન્ય રીતે ઉંઝા સમર્થક લખાંણ હોય છે જેમાં હ્રસ્વ ઉ અને દીર્ઘ ઈ નો વપરાશ હોય છે.

આપનો અભીપ્રાય અને કોમેન્ટ જરુર આપજો.https://www.vkvora.in
email : vkvora2001@yahoo.co.in
Mobile : +91 98200 86813 (Mumbai)
https://www.instagram.com/vkvora/

Monday 30 November 2015

Building A Forever Marriage

शनीवार 29.11.2015 ना प्रोग्राममां चार छ वीषय बाबत वीकीपीडीयामां शुं लखेल छे ते नीचे प्रमाणे छे.1.  Know Thyaself
2. Friendship3.  Love  4.  Marriage5.  Marriage Law6.  AwarenessThursday 19 November 2015

पोपाबाईनुं राज ... सांचु खोटुं वाल्मीकीना रामने खबर..कलींग युद्ध - 2275 वरस अगाउ सम्राट अशोके ओरीसाना कलींग 
उपर वीजय मेळववा युद्ध कर्युं अने ए उद्धमां एक लाखथी वधारेनाना मृत्यु थया. आटला बधाना मृत्यु पछी सम्राट अशोके बौद्ध धर्मनो प्रचार प्रसार कर्यो. अमेरीका, ब्रीटन अने फ्रान्सने जल्दी सम्राट अशोक जेवुं भान थाय ए जरुरी छे. बीजा वीश्र्व युद्ध वखते अमेरीकाए जापान उपर अणु बोम्बथी हुमलो कर्या. क्युबा अने वीयेतनाममां दखलगीरी करी.  क्यां अमेरीका अने क्यां वीयेतनाम. ईरान ईराक अफघनीस्तानमां  दखलगीरी करी अने ओसामा बीन लादेने ओछा खर्चे ओछा माणसोथी 
अमुक मीनीटो के कलाकोमां अमेरीकाना बे अभिमानी टावरोने  जमीनदोस्त करी नाख्या. पछी तो ओछा माणसोथी वधुने वधु  नुकशान केम करवुं एनी हरीफाई थवा मांडी.
मुंबई थी 100 कीलोमीटर दुर गुजरात तरफ मनोर आसपास आदीवासी वीस्तार आवे छे अने रातना कार के बसने लुंटे त्यारे मुंबईना सम्पती माधांताओने खबर पडे छे के मुंबईनी नजीक आवो वीस्तार पण छे.  आफ्रीकामां 10-15 सींहो मळी एक मोटा 400 कीलोना पाडानो शीकार करे  अने चार पांच आदीवासी होकोटा मारी बधा सींहोने दुर करे छे एमनी नजर सामे पाडानुं 10-20 कीलो मांस लई ले छे. हकीकतमां ए बधा सींहो आ द्रश्य जोई सन्यासनो भाव प्रगट करे छे. आपणे आशा राखीए अमेरीका, ब्रीटन अने फ्रान्सनी जनताने मुंबईनी बाजुमां मनोर के आफ्रीकाना आदीवासी लोको पासेथी कंइक ज्ञान मळे. ईंदीरा गांधीना मृत्यु वखते घरथी होस्पीटल लई जवा एम्ब्युलेन्स गाडी न मळी अने जेम तेम करी एम्बेसेडर गाडीमां होस्पीटलमां लई गया तो डोक्टरो न मळ्या. 
आखी दुनीयाने सवारना दस वागे बधी खबर पडी गयी अने सरकारे ठेठ सांजना  छ वागे मरण खबर आप्या. आने पोपाबाईनुं राज कहेवाय... 
सांचु खोटुं वाल्मीकीना रामने खबर..

 
                                                                                 

Tuesday 17 November 2015

जो थई छे. रोटला सेकवा माटेनी उत्तम तक. सांचु खोटुं राम जाणे...

जो थई छे. रोटला सेकवा माटेनी उत्तम तक.  सांचु खोटुं राम जाणे...
 
कलींग युद्धमां घणांना मृत्यु पछी नीर्दोष लोको मरण शरण थाय छे ए सम्राट अशोकने भान थई.

ईश्लामना उदयमां मुर्तीपुजा ए महत्वनो भाग भजव्यो छे.
 
मुर्तीपुजाना वीरोधीओए महमद गजनी अने महमद गोरने भारतमां आववा आमंत्रण आप्युं.
 
शीवाजीए सुरतमां लुंट चलावी बधो लुंटेल माल पोते ज औरंगझेबना दरबारमां हाजर थई आपी आव्यो एना पछी मुस्लीम सरदारोने खबर पडी के भृष्टाचार अने कामचोरी करावी लुंटेल मालनो कब्जो करी राज करवुं अने धर्म परीवर्तन कराववुं अने सफळ थया. आ शीवाजीने कारणे कामचोरी अने भृष्टाचारनो फेलावो थयो.

अमेरीकाए  जापान उपर अणुबोम्ब नाख्या एना पछी वीयेतनाम, इराक इरान अफघानीस्तानमां रस लई जे दखलगीरी करी एनाथी बीन लादेन जेवाने प्रोत्साहन मळ्युं.
 
भारत पाकीस्तान अलग थया अने काश्मीरनो मुद्दो युनोमां गयो एना पछी आंतकवादी प्रवृती शरु थई.

सोमनाथ मंदीरथी यात्राओ शरु करी अयोध्यामां बाबरी मस्जीदना ढांचाने तोडी नाख्या पछी गुनेगारो आरामथी फरी रह्या छे एटले देशमां आंतकवाद माटे मोकळुं मेदान मळी गयुं. बाळ ठाकरेने तक मली गई.
 
अमेरीकामां वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरना टावरो उपर हवाई हुमला कर्या, मुंबईमां मुठीभर पाकीस्तानना आंतकवादीओए हुमलो कर्यो अने १५० आसपास मारी नाख्या. एवीज रीते ६-८ दीवस पहेलां फ्रान्समां हुमलो करी घणां समाचार पत्रोने तंत्री लेख लखवानो मोको मळ्यो अने शीवसेनाना समाचार पत्र सामनामां पण तंत्री लेख जोवा मळ्यो.
 
सम्राट अशोकना जमानाथी ईश्लामना उदय सुधी अने एना पछी आफ्रीका, काश्मीर, सीरीया, ईराक,  ईरान, अफघानीस्तान, वगेरे जग्याए नीर्दोष लोकोने मारी नाखवामां आवे छे अथवा कतल करवामां आवे छे.
 
गौ भकत लोको गायने माता तरीके पुजे छे अने दुध चुसी लेवा मसीनथी लोही दोही ले छे. गायनी उमर २३ वरसथी आठ वरसनी करी नाखी. 
 
देशना बंधारणमां दुधाळा ढोरोनी हत्या उपर प्रतीबंध बाबत उल्लेख छे ज्यारे गायनुं मांस खावा हरीफाई चाली रही छे अने गौ वंश हत्या बाबत मुंबईनी हाईकोर्टना रोजे रोज समाचार आवे छे.
 
रोटला सेकवा माटे उत्तम तक बधाने मळी गई छे....अमेरीका, फ्रान्स, मुंबईना मराठी लोकोनी शीवसेना अने मनसे पार्टी बधाने तक मळी गई छे.... वेंचो जैन मंदीर सामे मांस, मटन, चीकन वेंचो.
 
जैनोना आगेवानो उद्धव ठाकरे पासे खरखरो करवा जरुर जशे... ओशामा बीन लादेना मृत शरीरने नवडावी धोई, कुरानमांथी कंइक संभळावी कोने खबर शुं कर्युं अमेरीकाए अने दरीयामां पधरावी दीधो...

सांचु खोटुं राम जाणे...