welcome હાર્દીક સ્વાગત Welcome

આ બ્લોગ ઉપર આવવા બદલ આપનું હાર્દીક સ્વાગત છે.

આ બ્લોગ ઉપર સામાન્ય રીતે ઉંઝા સમર્થક લખાંણ હોય છે જેમાં હ્રસ્વ ઉ અને દીર્ઘ ઈ નો વપરાશ હોય છે.

આપનો અભીપ્રાય અને કોમેન્ટ જરુર આપજો.https://www.vkvora.in
email : vkvora2001@yahoo.co.in
Mobile : +91 98200 86813 (Mumbai)
https://www.instagram.com/vkvora/

Saturday 24 September 2016

फेसबुक उपर About, वीकीपीडीया अंग्रेजी, हीन्दी अने गुजराती उपर user page, वेब साईट के ब्लोग उपर मारो परीचय मारा शब्दोमां.... एथी वीशेष अहीं....

फेसबुक उपर About, वीकीपीडीया अंग्रेजी, हीन्दी अने गुजराती उपर user page, वेब साईट के ब्लोग उपर मारो परीचय मारा शब्दोमां.... एथी वीशेष अहीं....

मीत्रो छेल्ला दस पंदर दीवसथी हुं फोटा अने केमेरा पाछळ पडयो छुं. मारो जन्म 1948 मां थयो. मारा माबाप, मारुं गाम अने  नीशाळ, हाईस्कुल सुधीनुं शीक्षण अने पछी तो मुंबईमां धामा. मारुं वीशाळ के अती वीशाळ कुटुंब, मीत्रो, समाज, वांचन, मारा खोराकनी वीगतो, स्वभाव अने आ बधुं लीपीबद्ध, फोटा साथे, अगडम बगडम नहीं पण सामे वाळाने कंइक समजण पडे ए रीते व्यवस्थीत करवानो आ मारो नम्र प्रयास छे. 

आ बाबत सुरतनी सत्य शोधक सभा अने गुजराती रेशनल समाजे मने घणीं वखत विनंत्ति करेल छे.

मुंबई सेन्ट झेवीयर्स कोलेजमां घणीं कोलेजना फीलोसोफी वीभागना हेड भेगा करेल. गुलाब भाई भेदाए मने मारो वीचार पुछेल.में कयुं हुं बधी वीधी पुरी थाय एटले नास्तो अने चा पीरसीस.

वीधी पुरी थयी अने नास्तो तथा चा आववा बें पांच मीनीट लागे एम हतुं एटले हुं अमस्तो स्टेज टेबल पासे गयो. भगवद गीतानो उल्लेख करी शुं शुं खोटुं के सांचु छे ए एक श्र्लोकनो उल्लेख करी बेसवा जतो हतो अने बे प्रोफेसरो रीतसर मने मारवा दोडी आव्या. में मारा खमीसना उपरना खीसामांथी गीता काढी एमने श्र्लोकनी बधी वीगतो आपी अने गीता पण आपी. साहुं खोटुं तो उपरवाळो राम जाणे पण हुं मार खाता बची गयो.

मीत्रो वीगतो व्यवस्थीत, अधीकृत होवी जोईए जेमके मारा अंगुठानुं नीशान, शरीर पर तल मसा के दाग नीशान, अभ्यासनी वीगतो, शोखना पुरावा.  आ बधुं भेगुं करवुं सहेलुं तो नथी पण आ कोम्प्युटर अने डीजीटलनी व्यवस्थाने कारणे टुकडे टुकडे, पाछळथी सुधारी शकाय एम छे. मरण पछी पण नेट के क्लाउड उपरथी जोई शकाय अने वांचनार के जोनार एना उपर मनफावे एम कोमेन्ट करी शके.

आज थी आ नोंध फेसबुक अने मारी वेब साईट के ब्लोग www.vkvora.in (www.vkvora2001.blogspot.com) बधाने देखाय ए रीते रोज थोडुं थोडुं पुरावा सहीत मुकवामां आवशे. फोटाओ बधा मार ज हशे एटले के एनो मालीक हुं पोते समजवुं गुगल महाराज पासेथी के अन्य हशे तो एमनो उल्लेख हशे. 

गुजराती फोन्ट घणीं जग्याए देखाता नथी एटले गुजराती पण हीन्दी फोन्टमां हशे.
गुजराती माध्यमथी अभ्यास करेल छे. आ कोष में लीधो एनी अगाउ फंक एन्ड वाग्नल डीक्षनरी, ओल ईन्डीया रेडिओनुं लेक्षीकोन, आ कोष अने बृहद गुजराती शब्द कोषनो अभ्यास करेल छे.


देशमां कटोकटी हती. ग्रेज्युएट पछी कायदाना अभ्यास अने खास करीने मजुरोने लगता कायदा बाबत में अभ्यास करेल छे. देशना बंधारणनी आ नकल मने सरकारे आपेल छे.

फीलोसोफी, आत्मा, परमात्मा, अध्यात्मा अने कोण जाणे शुं एनो में अभ्यास करेल छे.मीत्रो हुं 1st February, 1981 ना रोज आप सौनी आगळनी सात पेढी अने हवे पछीनी सात पेढीनी सुखाकारी माटे अल्हाबाद गयो अने वहेली सवारना आखी होडी भाडे करी संगममां परीक्रमा करी. 
आ कीमती पुस्तक मने मफतमां मळेल छे अने मारा सीवाय कोईए वांच्युं होय एम लागतुं नथीआ कीमती पुस्तक मने मफतमां मळेल छे अने मारा सीवाय कोईए वांच्युं होय एम लागतुं नथी

बरोबर जुओ.  शीवरी संघना एक कार्यक्रममां कोईकना सन्मान माटे हार, तोरा लईने उभो छुं. तारीख लखवानी बाकी छे.मारा खोराकनी टेव बाबत आ बील मुकेल छे.

फेसबुक, वीकीपीडीया, वीकीमेपीया अने वेबसाईट उपर में मारी घणीं वीगतो आपेल छे एटले एनाथी वधारे मुकवानी कोशीष करीश. ली.वीकेवोरा, www.vkvora.in   Mob. +91 98200 86813

1 comment:

  1. मारा अंगुठानो फोटो हजी मुकवानो बाकी छे. आ फोटो आम तो मारा अंगुठानो छे पण कोम्युटरना प्रोग्रामे एने अप्रुव करेल नथी...

    ReplyDelete

કોમેન્ટ લખવા બદલ આભાર