welcome હાર્દીક સ્વાગત Welcome

આ બ્લોગ ઉપર આવવા બદલ આપનું હાર્દીક સ્વાગત છે.

આ બ્લોગ ઉપર સામાન્ય રીતે ઉંઝા સમર્થક લખાંણ હોય છે જેમાં હ્રસ્વ ઉ અને દીર્ઘ ઈ નો વપરાશ હોય છે.

આપનો અભીપ્રાય અને કોમેન્ટ જરુર આપજો.https://www.vkvora.in
email : vkvora2001@yahoo.co.in
Mobile : +91 98200 86813 (Mumbai)
https://www.instagram.com/vkvora/

Sunday 27 September 2015

अहींसानो प्रचार प्रसार अने टोपी

अहींसानो प्रचार प्रसार अने टोपी


मीत्रो में घणां समय पहेलां एटले के ४० वरस पहेलां टोपी पहेरवानुं शरुं करेल पण ए फक्त ओफीस पुरती मर्यादीत टेव हती.  श्रेव्ताम्बरना पर्युषण पछी दींगम्बर पर्युषण शरु थाय अने दस दीवस चाले. नाममां फरक...  आ पर्युषण पर्वमां जैन उपाश्रय अने जैन मंदीरनी सामे अमुक लोकोए मांस मटन चीकननुं वेंचांण करेल. में पहेली तारीखे सवारना सात वागे आंखमां मोतीयानुं ओपरेशन करावेल नव वाग्या सुधी मारी बधी रोशनी चाली गयेल. थोडाक समय पछी सुंता सुंता उपरनी भींत अने पंखो  फरे छे ए देखावा लाग्युं अने दस वागे संपुर्ण रोशनी आवी गयी.

आ खुशीमां में नक्की कर्युं अहींसाना प्रचार प्रसार माटे मारे टोपी लगाडवी अने ए ज दीवसे एटले के २.९.२०१५ना बे टोपी लई आव्यो.

एना पछी मनें एमां सफळता देखांणी अने शनीवार २६.९.२०१५ना बीजी त्रण टोपी लई आव्यो. आ त्रण टोपी में ओफीसमां बतावी  अने बधा खुश खुशाल थई गया. पेला वांदरानी जेम.

मारी टोपीनी कीमत नक्की थई गयी. बधाए अलग अलग टोपी साथे फोटा पाड्या. अहीं देखाय छे ए चींचबंदर महाजनवाडीमां त्रीजे माळे त्रण जणां साथे उभा रही मारा गजेट्स द्वारा फोटो पाडयो अने चांदनी नामनी युवतीनें में जणांवेल अमे एम ज उभा रहीए छीए तुं त्रण अलग अलग जग्याएथी फोटो पाड. 
अडधा कलाक पछी एक युवती मारी पासे आवी अने कहे मने एक दीवस माटे टोपी जोईए छे. में एने पांच टोपी बतावेल अने सारी देखाय ए लई जवानुं कह्युं. ए युवतीए जणावेल के ए घरे बधाने टोपी पहेरावी फोटा पाडशे अने अहींसानो प्रचार करशे.

शुं लागे छे अहींसानो प्रचार प्रसार थशे?

मारुं काम प्रोजेक्ट रीपोर्ट बनाववानुं छे. बजेट नक्की थाय एटले फंड अलग करवामां आवे अने एना अमलीकरणनी कारवाई शरु थाय.

मुंबई थी कच्छ जवा माटे हालनी सगवड पहेलां जुना घंणाने १५ डाउन अने १७ डाउन याद हशे. आ गाडीनी झडप बद्दल हुं वीचारतो हतो अने रामाणीयाना हरखचंद सावला नामना एक मीत्रे मने सुजाव कर्यो के झडप न वधे तो टीकीटना रुपीया ओछा लो. में ६५ रुपीयानो बजेट बनाव्यो. ए वखते झेरोक्षनी सगवड न हती. में ड्राफ्टींग करी एक मुसद्दो तैयार कर्यो. मारा ड्राफ्ट उपर रेल्वे तंत्र सफाळा जागृत थई गयुं. लोकसभाना छ संसद सभ्योए खुलासो मांग्यो.
एनां जेवुं ज कोईकना रुपीयाथी में पांच हजारनो अहींसाना प्रचार प्रसार माटे सीक्रेट बजेट बनावेल छे. रवीवार २७.९.२०१५ना सवारना चैत्य वंदन गुरु दर्शन करी मुलुन्ड मलाड कांदीवली जईश. रातना मुसद्दो तैयार थई जशे अने सोमवार २८.९.२०१५थी अमलीकरण थशे. 

शनीवार २६.९.२०१५थी फेसबुक उपर बीजानी पोस्ट उपर कोमेन्ट, शेर के टेग आस्ते आस्ते बंध करवानुं नक्की करेल छे अने रवीवार सोमवार सुधीमां अमलीकरण थई जशे. मीत्रो आपने मारी वोल उपर, पोस्ट उपर के वेब साईट उपर आववानी जोवानी अने कोमेन्ट मुकवानी छुट छे.

ली. वीकेवोरा. 

www.vkvora.in

No comments:

Post a Comment

કોમેન્ટ લખવા બદલ આભાર