welcome હાર્દીક સ્વાગત Welcome

આ બ્લોગ ઉપર આવવા બદલ આપનું હાર્દીક સ્વાગત છે.

આ બ્લોગ ઉપર સામાન્ય રીતે ઉંઝા સમર્થક લખાંણ હોય છે જેમાં હ્રસ્વ ઉ અને દીર્ઘ ઈ નો વપરાશ હોય છે.

આપનો અભીપ્રાય અને કોમેન્ટ જરુર આપજો.

www.vkvora.in
email : vkvora2001@yahoo.co.in
Mobile : +91 98200 86813 (Mumbai)
https://www.facebook.com/vkvora2001
https://www.instagram.com/vkvora/
www.en.wikipedia.org/wiki/User:Vkvora2001
Wikipedia - The Free Encyclopedia

Wednesday, 9 September 2015

ठोकर खाई हुं धन्य बन्यो...मीत्रो, 

ठोकर खाई हुं धन्य बन्यो...

बे वरस अगाउ वहेली सवारना सपाट जमीन उपर हुं पडी गयो. बे दीवस पछी दुखावो शरु थयो.  चार महीना पगथीया चडउतर थता न हता. ए दुखावो के पीडा पोतानी रीते बधुं बरोबर थयी गयुं अने बधुं सामान्य चालतुं हतुं.

चार छ महीना अगाउ जाहेर मार्ग उपर चालतो हतो अने रातना पाणीनी चोरी माटे झुपडावाळाए मार्ग उपर आडस उभी करी हती एनी साथे हुं अथडायो अने बेभान थई जमीन उपर जोरथी पटकायो.  भानमां आवतां बधाने आग लगाडवानुं नक्की कर्युं. महेलोमां रहेता ए गरीबोए जेम तेम करी मने समजाव्यो अने दवा अने गोळीओना प्रतापे अंगुठानो आखो नख दसेक दीवसमां अलग थई गयो. पाणी चोरनाराओए रस्तो खोदी पाणी माटे पाईपलाईन लगाडी नाखी अने मारुं जीवन बदलावी नाख्युं.

बे महीना अगाउ पाछो डोकटरो पासे जवानुं शरुं थयुं. दसेक वरस अगाउ पांच जोडी नजीकनुं वांचवा चश्मा वसावेल अने एनाथी वांचतो. हकीकतमां ए फ्रेम, काच बधा नकामा थयी गया हता पण काम चालतुं हतुं.

आखोंमां सर्जरी पछी हवे ए चश्माने रजा आपी दीधी छे. आजे सवारना दसेक फोटा पाडेल छे अने बे दीवस पछी फोटामां देखातुं मारुं दवाखानुं बंध थई जशे. हजी कोम्प्युटर स्क्रीन सामे बेसवा छुट मळी नथी पण बे चार दीवसमां कीबोर्ड अने स्क्रीन उपर काम शरु थई जशे. छेल्ला बे चार महीनाथी जे काम रखडी पडेल छे एमां मुख्य हीसाबो ओडीट छे जे हवे समयसर पुरा थई जशे. बधी जग्याए वाईफाई होवाथी वोट्सएप अने फेसबुक दीवस रात चालु थई जशे. फोटाओ पाडेल छे ए सीन्क्रोनाईझ थयी फेसबुक उपर आवतां बे त्रण आ पोस्ट साथे जरुर मुकीश. 

आजे बुधवार छे अने मंगळवारथी पेन्डींग काम पुरु करवानुं अने कुटुंबीओ, सगावहाला, मीत्रोने मळवानुं चालु छे. कच्छमां जवा माटे ओक्टोबर, नवेम्बर अने डीसेम्बरनी अलगअलग टीकीट आवी गयी छे.

बधुं नीयमीत थवा माटेनी आ आगोतरी जाण करी दउं छुं. मोबाईल, टेब, पीसी, नेट, वेब अने फेसबुक उपर मळवानुं बे दीवसमां शरु थई जशे.

ली. वीकेवोरा,
www.vkvora.in


1 comment:

  1. https://www.facebook.com/notes/vk-vora/%E0%A4%A0%E0%A5%8B%E0%A4%95%E0%A4%B0-%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%B9%E0%A5%81%E0%A4%82-%E0%A4%A7%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B/1230705950288308?pnref=story

    ReplyDelete

કોમેન્ટ લખવા બદલ આભાર

Recent Posts