welcome હાર્દીક સ્વાગત Welcome

આ બ્લોગ ઉપર આવવા બદલ આપનું હાર્દીક સ્વાગત છે.

આ બ્લોગ ઉપર સામાન્ય રીતે ઉંઝા સમર્થક લખાંણ હોય છે જેમાં હ્રસ્વ ઉ અને દીર્ઘ ઈ નો વપરાશ હોય છે.

આપનો અભીપ્રાય અને કોમેન્ટ જરુર આપજો.

www.vkvora.in
email : vkvora2001@yahoo.co.in
Mobile : +91 98200 86813 (Mumbai)
https://www.facebook.com/vkvora2001
https://www.instagram.com/vkvora/
www.en.wikipedia.org/wiki/User:Vkvora2001
Wikipedia - The Free Encyclopedia

Wednesday, 13 April 2016

में आज रोज आ लखांण करी फेस बुक अने मारी वेब साईट उपर मुकेल छे साथे फोटा मुकेल छे....

आजे बुधवार अने 13मी एप्रील, 2016नो दीवस छे. शाळाना रजीस्टर प्रमाणे मारी जनम तारीख 15 एप्रील, 1948 छे अने बे दीवस पछी मने 68 वरस पुरा थशे.

आ जनम तारीख साची तो नथी पण 15.04.2016ना दीवसे राम नवमी छे एटले सांचु खोटुं राम जाणे....

1992मां में मारा गामना वोरा गोत्रना बधाने नोटबुकना अडधा पानामां मुक्या अथवा कहो के मारा पीताजीना मीत्र अने पडोशी खीमजी वालजी वोराए ए अडधा पानानी वीगतो आपी.

में एने एवा आठ पानामां बधानी संपुर्ण वीगतो लखी झेरोक्ष करावी बधाने मोकली.

एना पछी मारा मोटो भाई गांगजी मने अवार नवार कहेतो के आपणो कुटुंब मोटो छे अने वीगतो भेगी करवी जोईए. मारा भाइना हीसाबे कुटुंबमां 200 जणं हशे.

2011मां थोडोक प्रयत्न कर्यो. पछी कोम्युनीटी ट्रीनी आधुनीक सगवडथी सवंत 2071 चैत्र सुदि तेरस महावीर जयंती गुरुवार 02-04-2015ना दीवसे खुल्ली जमीन उपर आंबो, वड, पीपळो, बदाम, वगेरेना झाड वाव्या. मारी पीत्राई बहेन दमयंतीए मने मदद करी बधी पोथीओ पहोंचाडवानी जवाबदारी लीधी. जे सीधा नेट उपर विगतो मुकी शके एमने पण जणांव्युं.

थोडाक समयमां कुटुंबना पांचसोथी वधारेनी वीगतो भेगी थई गई. मारा दादा खीमजी कानजी वोराना परीवारमां 334 अने कानजी खेतसी वोराना परीवारमां  559 नी नोंध अने घणीं वीगतो भेगी थई गई. हजी एमां 50 थी वधारे उमेरो थवानी शक्यता छे.

छेल्ला त्रण महीनाथी आखा गामना बधानी फेमीली ट्री माटे बधाने वोट्सएप अने फेसबुक उपर मेसेज मोकली नेट उपर वीगतो मुकवानुं जणांवुं छुं. मने एम के 15.04.2016 पहेलां वीगतो माहीती भेगी थई जशे.

मारा पोताना कुटुंबमां बधानी वीगतो माहीती भेगी नथी थई तो मारा आखा गामनी वीगतो भेगी करवामां थोडीक मुश्केली तो छे.

फ्रांस, जर्मनी, ब्रीटन के अमेरीकाना वेर वीखेर लोको पोताना कुटुंबनी वीगतो भेगी करी संभाळी राखे छे ए हीसाबे देशना हीन्दु, जैनो पोताना कुटुंबनी वीगतो भेगी करवामां पाछळ छे. देशमां भट्ट चारणनी व्यवस्था छे पण ए तो पुरुष वर्गनी वीगतो राखे छे अने महीला वर्ग पासेथी आवक थती न होवाथी वीगतो राखेल नथी. जो के वीगतो संभाळी राखेल छे ए पण मोटी वात कहेवाय.

में आज रोज आ लखांण करी फेस बुक अने मारी वेब साईट उपर मुकेल छे साथे फोटा मुकेल छे....
https://1.bp.blogspot.com/-p3dHbOpA4RM/Vw2yB8naPiI/AAAAAAAAFoo/iVqmrmuziwMKRC4fh4GEW0E3zGo1jYDjgCLcB/s1600/kkv01.jpg
No comments:

Post a Comment

કોમેન્ટ લખવા બદલ આભાર