welcome હાર્દીક સ્વાગત Welcome

આ બ્લોગ ઉપર આવવા બદલ આપનું હાર્દીક સ્વાગત છે.

આ બ્લોગ ઉપર સામાન્ય રીતે ઉંઝા સમર્થક લખાંણ હોય છે જેમાં હ્રસ્વ ઉ અને દીર્ઘ ઈ નો વપરાશ હોય છે.

આપનો અભીપ્રાય અને કોમેન્ટ જરુર આપજો.

www.vkvora.in
email : vkvora2001@yahoo.co.in
Mobile : +91 98200 86813 (Mumbai)
https://www.facebook.com/vkvora2001
https://www.instagram.com/vkvora/
www.en.wikipedia.org/wiki/User:Vkvora2001
Wikipedia - The Free Encyclopedia

Tuesday, 17 November 2015

जो थई छे. रोटला सेकवा माटेनी उत्तम तक. सांचु खोटुं राम जाणे...

जो थई छे. रोटला सेकवा माटेनी उत्तम तक.  सांचु खोटुं राम जाणे...
 
कलींग युद्धमां घणांना मृत्यु पछी नीर्दोष लोको मरण शरण थाय छे ए सम्राट अशोकने भान थई.

ईश्लामना उदयमां मुर्तीपुजा ए महत्वनो भाग भजव्यो छे.
 
मुर्तीपुजाना वीरोधीओए महमद गजनी अने महमद गोरने भारतमां आववा आमंत्रण आप्युं.
 
शीवाजीए सुरतमां लुंट चलावी बधो लुंटेल माल पोते ज औरंगझेबना दरबारमां हाजर थई आपी आव्यो एना पछी मुस्लीम सरदारोने खबर पडी के भृष्टाचार अने कामचोरी करावी लुंटेल मालनो कब्जो करी राज करवुं अने धर्म परीवर्तन कराववुं अने सफळ थया. आ शीवाजीने कारणे कामचोरी अने भृष्टाचारनो फेलावो थयो.

अमेरीकाए  जापान उपर अणुबोम्ब नाख्या एना पछी वीयेतनाम, इराक इरान अफघानीस्तानमां रस लई जे दखलगीरी करी एनाथी बीन लादेन जेवाने प्रोत्साहन मळ्युं.
 
भारत पाकीस्तान अलग थया अने काश्मीरनो मुद्दो युनोमां गयो एना पछी आंतकवादी प्रवृती शरु थई.

सोमनाथ मंदीरथी यात्राओ शरु करी अयोध्यामां बाबरी मस्जीदना ढांचाने तोडी नाख्या पछी गुनेगारो आरामथी फरी रह्या छे एटले देशमां आंतकवाद माटे मोकळुं मेदान मळी गयुं. बाळ ठाकरेने तक मली गई.
 
अमेरीकामां वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरना टावरो उपर हवाई हुमला कर्या, मुंबईमां मुठीभर पाकीस्तानना आंतकवादीओए हुमलो कर्यो अने १५० आसपास मारी नाख्या. एवीज रीते ६-८ दीवस पहेलां फ्रान्समां हुमलो करी घणां समाचार पत्रोने तंत्री लेख लखवानो मोको मळ्यो अने शीवसेनाना समाचार पत्र सामनामां पण तंत्री लेख जोवा मळ्यो.
 
सम्राट अशोकना जमानाथी ईश्लामना उदय सुधी अने एना पछी आफ्रीका, काश्मीर, सीरीया, ईराक,  ईरान, अफघानीस्तान, वगेरे जग्याए नीर्दोष लोकोने मारी नाखवामां आवे छे अथवा कतल करवामां आवे छे.
 
गौ भकत लोको गायने माता तरीके पुजे छे अने दुध चुसी लेवा मसीनथी लोही दोही ले छे. गायनी उमर २३ वरसथी आठ वरसनी करी नाखी. 
 
देशना बंधारणमां दुधाळा ढोरोनी हत्या उपर प्रतीबंध बाबत उल्लेख छे ज्यारे गायनुं मांस खावा हरीफाई चाली रही छे अने गौ वंश हत्या बाबत मुंबईनी हाईकोर्टना रोजे रोज समाचार आवे छे.
 
रोटला सेकवा माटे उत्तम तक बधाने मळी गई छे....अमेरीका, फ्रान्स, मुंबईना मराठी लोकोनी शीवसेना अने मनसे पार्टी बधाने तक मळी गई छे.... वेंचो जैन मंदीर सामे मांस, मटन, चीकन वेंचो.
 
जैनोना आगेवानो उद्धव ठाकरे पासे खरखरो करवा जरुर जशे... ओशामा बीन लादेना मृत शरीरने नवडावी धोई, कुरानमांथी कंइक संभळावी कोने खबर शुं कर्युं अमेरीकाए अने दरीयामां पधरावी दीधो...

सांचु खोटुं राम जाणे...

No comments:

Post a Comment

કોમેન્ટ લખવા બદલ આભાર

Recent Posts