welcome હાર્દીક સ્વાગત Welcome

આ બ્લોગ ઉપર આવવા બદલ આપનું હાર્દીક સ્વાગત છે.

આ બ્લોગ ઉપર સામાન્ય રીતે ઉંઝા સમર્થક લખાંણ હોય છે જેમાં હ્રસ્વ ઉ અને દીર્ઘ ઈ નો વપરાશ હોય છે.

આપનો અભીપ્રાય અને કોમેન્ટ જરુર આપજો.https://www.vkvora.in
email : vkvora2001@yahoo.co.in
Mobile : +91 98200 86813 (Mumbai)
https://www.instagram.com/vkvora/

Monday 3 August 2015

गप्पा गोष्टी फेस बुक फन्डा....

==

शनी रवीनी मीटींगनी नोंध आजे सोमवारना करतो हतो. शनीवारना त्रण मीटींगमां राईट चोईस, ३५ वरस अने २००० समुह लग्न - शानदार उजवणी एक करोडनो बजेट, लग्न पहेलांनो अभ्यासक्रम बनावी प्रमाणपत्र आपवा बाबतनी चर्चा हती. रवीवारे सवारे पांच लाखनो अभ्यास क्रम पांच हजारमा, बपोरे नृत्य संपदा अने सांजना मुंबईना गुजराती रेशनालीस्ट साथे मीटीग हती. नृत्य हरीफाईमां एक मोटी उमरना कपले सीनेमाना ५-८ गीतोनी एक-बे लाईनो जोडी अफलातुने सीडी उपर नृत्यु कर्युं.. आ जा   आ  जा...... सवारना नवथी सांज आठ सुधी कार्यक्रम हतो. हुं तो ११ वागे आवेल अने त्रण वागे मारे होल छोडी बीजे जवानुं हतु. समुह गान नृत्यु वाळाए दसेक मीनीट थोभवानुं कहेल पण समय पाबंधी मने लागती हती.

रेश्नालीस्टोनी सभामां एक वकताए जणांवेल के कादव साफ करवो हशे तो आपणे पोते ज करवुं जोईए. कदाच हाथ खराब पण थाय. महेन्द्र रांभीया, हर्षा बाडकर अने बीपीन भाई श्रोफ वकता हता. मुळ वीषय हतो मानववाद.  सभामां हुं छेल्ले बेसी हाजरी पुरतो हतो. मारे सांजना सात वागे हजी बीजे जवानुं हतुं एटले रजा लई नीकळी गयो.

बंद राखेल फोनने रातना ११ वागे चालु कर्यो अने सवारना उठी हजी कांई कारवाई करुं ए पहेलां बीलाडीनुं बच्चु क्यांकथी आवी म्याउ म्याउ करी हेरान करवा लाग्यो. समजी लो बीलाडी आडी उतरी. बे चार दीवसमां गुरुपुर्णीमां अने फ्रेन्डशीप डेनी उजवणी बाबत नोंध टपकावी राखेल छे.

मने याद छे २५ वरस पहेलां हुं मुंबईथी गाममां रातना दस वागे पहोंच्यो अने पीताजी साथे गप्पा मारतो हतो. रातना त्रणेक वागे कोनी जमीनमां सींगदाणानो छोडमां केटला सींगदाणानी चर्चा चालु हती. मारी माताए उठी मने कह्युं गप मारो छो ते पीताजीने पुछ तो खरो छेल्ला २-३ महीनामां घरथी के गामथी बहार क्यारे गया छे?

गुरुपुर्णीमा गुरु अने फ्रेन्डशीप डे ना मीत्रनी मने खबर पडी गयी....

नीचे फोटाओ मुकेल छे. मारी एचआईवी टेस्ट, आंखोनी तपासणी, दांतनी तपासणी अने जोडा अने पगनी तपासणीनो अहेवाल अने फोटाओ नवरांते आ ज पोस्ट उपर मुकवामां आवशे.रेश्नालीस्टोनी सभामां ३५ जणांनो अंदाज हतो. ३७+२=३९ हाजर रहेल.सवारना उठी छ वागे नोटीफीकेशन चेक करतो हतो.

2 comments:

  1. હેં વોરા સાહેબ, આ તમારી રેશનાલીસ્ટોની સભામાં રેશનાલીસ્ટ કમ એથીઈસ્ટ કેટલાં હતા?

    ReplyDelete
    Replies
    1. हुं मारी वात करुं. मारे पण भाई बहेन अने एमना कुटुंबीओ छे. फोन लगाडुं तो कहे आजे एकटांणु, उपवास के आयंबील छे. बीजो कोई फोन उपाडे तो कहे आजे आ धार्मीक वीधी करे छे जेमके मौन, सामायीक, प्रतीक्रमण, वगेर, वगेरे.... एमने मारा वगर चालतुं नथी अने एमना वगर हुं जीवी शकुं एम नथी. हुं मारी बहेननी वात करुं. हुं दुधने प्राणीज खोराक समजी दुध अने दुधनी बनावट नो जीवनमां ओछो वपराश थाय एनो प्रयत्न करुं अने मारा कुटुंबीओने आ खबर छे. बहेन कहे श्रीखंड में ज बनावेल छे ए खावुं पडशे. कादव साफ करवा हाथ तो खराब करवा ज पडे...

      Delete

કોમેન્ટ લખવા બદલ આભાર