welcome હાર્દીક સ્વાગત Welcome

આ બ્લોગ ઉપર આવવા બદલ આપનું હાર્દીક સ્વાગત છે.

આ બ્લોગ ઉપર સામાન્ય રીતે ઉંઝા સમર્થક લખાંણ હોય છે જેમાં હ્રસ્વ ઉ અને દીર્ઘ ઈ નો વપરાશ હોય છે.

આપનો અભીપ્રાય અને કોમેન્ટ જરુર આપજો.https://www.vkvora.in
email : vkvora2001@yahoo.co.in
Mobile : +91 98200 86813 (Mumbai)
https://www.instagram.com/vkvora/

Saturday 30 May 2015

राम जाणे सत्य शुं छे? गप्पा - मनोरंजन....

राम जाणे सत्य शुं छे? गप्पा - मनोरंजन....
सवारना उठी गप्पा - मनोरंजन वांचतो हतो. अचानक अयोध्या बाबत अलर्ट आवी अने केन्द्रमां सरकारने एक वरस थया एना सबंधमां गृहराज्य मंत्रीनी प्रेस कोन्फ्रन्सना समाचारमां अयोध्या बाबत समाचार हता अने मने अलर्ट आवी. बंधारणनी कलम ३७० अने अयोध्याना देश के दुनीयामां कंई समाचार आवे एटले मने अलर्ट आवे अने हुं एने वांचुं.
गप्पा मनोरंजन बाबत वेबगुर्जरी उपर कीशोरचंद्र ठाकरनी पोस्ट माटे कोमेन्ट लखतो हतो. बहुज सहजथी पोस्टमां लखेल छे के माणस रेल्वे पाटा क्रोस करतो हतो अने कपाई बे टुकडा थई गया. ए ज वखते खाटकी बकरो के बकरी लईने पसार थतो हतो अने बकरीना बे टुकडा करी बकरीनो नीचेनो भाग माणसना उपरना टुकडा साथे जोडी दीधो. आ भाई हाथथी वणाट के एवुं काम करे अने बकरीनो नीचेनो भाग १-२ लीटर दुध पण आपे. बधा खाटकी के कसाईनी आ कामगीरी बद्दल वखांण करवा लाग्या.
आ मनोरंजन देशमां शंकरे पोताना बाळकना नीचेना भागने हाथी साथे जोडी दीधो त्यारथी लगभग आखा देशने खबर छे. एवुं ज गृहराज्य मंत्री राजनाथ सींहनी प्रेस कोन्फ्रन्सना समाचारमां छे. बाबरी मस्जीद हीन्दुओना जनुनी टोळाए तोडी नाखी. देशमां हीन्दुओ सगंठीत थई गया. सामे आखी दुनीयाना मुस्लीमो एकठा थई गया. दुनीयामां आंतकवादना फेलावामां आ घटनाए भाग भजवेल छे. 
मुहम्मद गजनवी आ देशमां कतल अने लुंट माटे आवेल के एने बोलावी लाववामां आवेल पण ईश्लाममां चार पत्नीनो स्पष्ट उल्लेख हतो अने भारतमां १००-२०० के हजार पत्नीओ राखवानी छुट हती अने ईश्लामना शासको के सुबाने फावी गयुं. अकबर, जहांगीर अने शाहजहाने पत्नी माटे क्षत्रीयो होंशे होंशे बहेन के पुत्री आपता हता ते एटले हद्द सुधी लग्नमां अकबर तलवार मोकले अने कोईक कन्या ए तलवारने परणी अकबरनी पत्नी बनी जती.
देशना बंधारणमां कलम ३७० छे. समाचारमां रोज आ कलम ३७०नो उल्लेख आवे छे. काश्मीरना महाराजा हरींसींहे भारत साथे जोडांण करेल छे के नथी करेल ए बाबत आ कलम साथे सबंध धरावे छे. आ कलम हटाववानो भारतीय जनता पार्टीना एजन्डामां छे. घणांनुं स्पष्ट मानवुं छे के हवे ए कलम हटाववी शक्य नथी.
दुनीया आखीमां वधु ने वधु भृष्टाचार भारत अने पाकीस्ताननी सरहद उपर मीलीट्री कारोबारमां थाय छे. बोफोर्स अने कारगीलमां तो शबना कोफीन बाबत पण भ्रृष्टाचार बाबत रोज समाचार आवे छे. हालना राष्ट्रपती प्रणव मुखरजी अने स्वीडननी मुलाकातमां आ भृष्टाचार बाबत रोज समाचार आवे छे. आ छे कलम ३७०नो प्रताप.
पाकीस्ताननुं कहेवुं छे के काश्मीरनो प्रश्र्न छेल्ला घणां वरसथी युनोमां हल थया वगर पड्यो छे अने प्रजा तथा जमीन पाकीस्तानने मळवी जोईए. घणांनुं मानवुं छे के नेपाल अने भारत वच्चे जेम आव जाव थाय छे एम भारत अने पाकीस्तान वच्चे आव जाव थाय तो बे फायदा थाय. भृष्टाचार दुर थाय अने आंतकवाद खतम थई जाय. मुंबईना बेताज बादशाह सदोबा पाटीलने हरावीने ज्योर्ज फर्नाडीझ १९६७मां संसदमां गया अने पछी तो सरक्षण मंत्री बन्या. कारगीलनुं कोईक बचेल कोफीन मोटी उमरे एमने जरुर काम आवशे.
समाचार तो घणां छे. राजधानी दील्लीमां महीलाए पोताना बे बाळकोने झेर आपी पोते पंखा उपर लटकी गयी. कारण पती कोईनी साथे सबंध राखी बेवफा हतो. आसाम मां पुजारीए नाना बाळकने काली पुजा करी बली चडाव्यो. मध्य प्रदेशमां सार्वजनीक कुवामांथी दलीतोने पाणी पीवा आपता नथी. नर्मदा डेममां दस बार करोड जनताने आखुं वरस चाले एटलुं पाणी छे. घणां वरसथी नरेन्द्र मोदी के एमना साथीओनी सरकार गुजरातमां छे. पण क्च्छना लोकोने वचनो आपवामां सरकारे जराये लोभ करेल नथी. वचन आपवामां क्यां पाणीनी जरुर छे?
राम जाणे सत्य शुं छे अयोध्यामां बाबरी मस्जीदनी जग्याए राम मंदीर बने एवी कोई ज शक्यता नथी अने कलम ३७० संसद दुर करी शके एम नथी. राष्ट्रपती प्रणव मुखरजीए अन्नना अधीकारना कायदा उपर सही करी कायदो बनाव्यो पण गरीबोने अन्न अने कच्छना लखपत तालुकाने नर्मदानुं पाणी कोण जाणें क्यारे मळशे? प्रजाने मफतमां पाणी पुरु पाडवुं ए दरेक देश के राज्यनो महत्वनो वीषय छे. करांचीनी महापालीका ए माटे प्रजा पासेथी कर लेती नथी.
गुजरातमां अबडासा वीस्तार नामनो वीधान सभा वीस्तार छे. एना बे छेडा वच्चे अंतर १२० कीलोमीटर जेटलो छे. राम जाणे, खोटा वचनो आपती सरकार केटला वरस पाणी माटे वचन आपती रहेशे? 

No comments:

Post a Comment

કોમેન્ટ લખવા બદલ આભાર