welcome હાર્દીક સ્વાગત Welcome

આ બ્લોગ ઉપર આવવા બદલ આપનું હાર્દીક સ્વાગત છે.

આ બ્લોગ ઉપર સામાન્ય રીતે ઉંઝા સમર્થક લખાંણ હોય છે જેમાં હ્રસ્વ ઉ અને દીર્ઘ ઈ નો વપરાશ હોય છે.

આપનો અભીપ્રાય અને કોમેન્ટ જરુર આપજો.https://www.vkvora.in
email : vkvora2001@yahoo.co.in
Mobile : +91 98200 86813 (Mumbai)
https://www.instagram.com/vkvora/

Thursday 7 June 2012

પૃથ્વી અને સુર્યની વચ્ચે શુક્ર આવી ગયો. નીહારીકા અને બ્રહ્માંડમાં આવી ગટનાઓ રોજે રોજે હજારો કરોડો વખત બને છે. એમાં સુર્ય બીચારો એક નાનકડો ટપકો કહેવાય. એટલું જ નહીં હજારો કરોડો અબજો કીલો મીટર લંબાઈની એક નીહારીકા બીજી નીહારીકા સાથે અથડાય કે જોડાઈ જાય તો પણ આવા તારા કે સુર્ય અને એની આસપાસ ફરતા પૃથ્વી જેવા ગૃહને તો ખબર પણ ન પડે. એટલે કે ચંદ્ર પૃથ્વી આસ પાસ ફરે પૃથ્વી સુર્યની આસપાસ ફરે અને પાછો સુર્ય કે તારો નીહારીકાની નાભી આસપાસ ફરે. આપણાં સુર્યને નીહારીકાની નાભી આસપાસ ચક્કર મારતાં હજી અઢાર ચક્કર પણ માંડ માંડ થયા છે એટલે કે સુર્ય અઢાર વરસનો થયો કહેવાય.......

પૃથ્વી અને સુર્યની વચ્ચે શુક્ર આવી ગયો. નીહારીકા અને બ્રહ્માંડમાં આવી ગટનાઓ રોજે રોજે હજારો કરોડો વખત બને છે. એમાં સુર્ય બીચારો એક નાનકડો ટપકો કહેવાય. એટલું જ નહીં હજારો કરોડો અબજો કીલો મીટર લંબાઈની એક નીહારીકા બીજી નીહારીકા સાથે અથડાય કે જોડાઈ જાય તો પણ આવા તારા કે સુર્ય અને એની આસપાસ ફરતા પૃથ્વી જેવા ગૃહને તો ખબર પણ ન પડે. એટલે કે ચંદ્ર પૃથ્વી આસ પાસ ફરે પૃથ્વી સુર્યની આસપાસ ફરે અને પાછો સુર્ય કે તારો નીહારીકાની નાભી આસપાસ ફરે. આપણાં સુર્યને નીહારીકાની નાભી આસપાસ ચક્કર મારતાં હજી અઢાર ચક્કર પણ માંડ માંડ થયા છે એટલે કે સુર્ય અઢાર વરસનો થયો કહેવાય.......

3 comments:

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Sun

  The Sun is the star at the center of the Solar System. It is almost perfectly spherical and consists of hot plasma interwoven with magnetic fields.[11][12] It has a diameter of about 1,392,000 km, about 109 times that of Earth, and its mass (about 2×1030 kilograms, 330,000 times that of Earth) accounts for about 99.86% of the total mass of the Solar System.[13] Chemically, about three quarters of the Sun's mass consists of hydrogen, while the rest is mostly helium. The remainder (1.69%, which nonetheless equals 5,628 times the mass of Earth) consists of heavier elements, including oxygen, carbon, neon and iron, among others.[14]

  The Sun's stellar classification, based on spectral class, is G2V, and is informally designated as a yellow dwarf, because its visible radiation is most intense in the yellow-green portion of the spectrum and although its color is white, from the surface of the Earth it may appear yellow because of atmospheric scattering of blue light.[15] In the spectral class label, G2 indicates its surface temperature of approximately 5778 K (5505 °C), and V indicates that the Sun, like most stars, is a main-sequence star, and thus generates its energy by nuclear fusion of hydrogen nuclei into helium. In its core, the Sun fuses 620 million metric tons of hydrogen each second. Once regarded by astronomers as a small and relatively insignificant star, the Sun is now thought to be brighter than about 85% of the stars in the Milky Way galaxy, most of which are red dwarfs.[16][17] The absolute magnitude of the Sun is +4.83; however, as the star closest to Earth, the Sun is the brightest object in the sky with an apparent magnitude of −26.74.[18][19] The Sun's hot corona continuously expands in space creating the solar wind, a stream of charged particles that extends to the heliopause at roughly 100 astronomical units. The bubble in the interstellar medium formed by the solar wind, the heliosphere, is the largest continuous structure in the Solar System.[20][21]

  The Sun is currently traveling through the Local Interstellar Cloud in the Local Bubble zone, within the inner rim of the Orion Arm of the Milky Way galaxy. Of the 50 nearest stellar systems within 17 light-years from Earth (the closest being a red dwarf named Proxima Centauri at approximately 4.2 light-years away), the Sun ranks fourth in mass.[22] The Sun orbits the center of the Milky Way at a distance of approximately 24,000–26,000 light-years from the galactic center, completing one clockwise orbit, as viewed from the galactic north pole, in about 225–250 million years. Since our galaxy is moving with respect to the cosmic microwave background radiation (CMB) in the direction of the constellation Hydra with a speed of 550 km/s, the Sun's resultant velocity with respect to the CMB is about 370 km/s in the direction of Crater or Leo.[23]

  The mean distance of the Sun from the Earth is approximately 149.6 million kilometers (1 AU), though the distance varies as the Earth moves from perihelion in January to aphelion in July.[24] At this average distance, light travels from the Sun to Earth in about 8 minutes and 19 seconds. The energy of this sunlight supports almost all life on Earth by photosynthesis,[25] and drives Earth's climate and weather. The enormous effect of the Sun on the Earth has been recognized since prehistoric times, and the Sun has been regarded by some cultures as a deity. An accurate scientific understanding of the Sun developed slowly, and as recently as the 19th century prominent scientists had little knowledge of the Sun's physical composition and source of energy. This understanding is still developing; there are a number of present-day anomalies in the Sun's behavior that remain unexplained.

  ReplyDelete
 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Galaxy

  A galaxy is a massive, gravitationally bound system that consists of stars and stellar remnants, an interstellar medium of gas and dust, and an important but poorly understood component tentatively dubbed dark matter.[1][2] The word galaxy is derived from the Greek galaxias (γαλαξίας), literally "milky", a reference to the Milky Way galaxy. Examples of galaxies range from dwarfs with as few as ten million (107) stars[3] to giants with a hundred trillion (1014) stars,[4] each orbiting their galaxy's own center of mass.

  Galaxies contain varying amounts of star systems, star clusters and types of interstellar clouds. In between these objects is a sparse interstellar medium of gas, dust, and cosmic rays. Dark matter appears to account for around 90% of the mass of most galaxies. Observational data suggests that supermassive black holes may exist at the center of many, if not all, galaxies. They are thought to be the primary driver of active galactic nuclei found at the core of some galaxies. The Milky Way galaxy appears to harbor at least one such object.[5]

  Galaxies have been historically categorized according to their apparent shape; usually referred to as their visual morphology. A common form is the elliptical galaxy,[6] which has an ellipse-shaped light profile. Spiral galaxies are disk-shaped with dusty, curving arms. Those with irregular or unusual shapes are known as irregular galaxies and typically originate from disruption by the gravitational pull of neighboring galaxies. Such interactions between nearby galaxies, which may ultimately result in a merging, sometimes induce significantly increased incidents of star formation leading to starburst galaxies. Smaller galaxies lacking a coherent structure are referred to as irregular galaxies.[7]

  There are probably more than 170 billion (1.7 × 1011) galaxies in the observable universe,[8][9] and possibly more in a theoretical wider multiverse.[10] Most are 1,000 to 100,000[11] parsecs in diameter and usually separated by distances on the order of millions of parsecs (or megaparsecs).[12] Intergalactic space (the space between galaxies) is filled with a tenuous gas of an average density less than one atom per cubic meter. The majority of galaxies are organized into a hierarchy of associations known as groups and clusters, which, in turn usually form larger superclusters. At the largest scale, these associations are generally arranged into sheets and filaments, which are surrounded by immense voids.

  ReplyDelete

કોમેન્ટ લખવા બદલ આભાર