welcome હાર્દીક સ્વાગત Welcome

આ બ્લોગ ઉપર આવવા બદલ આપનું હાર્દીક સ્વાગત છે.

આ બ્લોગ ઉપર સામાન્ય રીતે ઉંઝા સમર્થક લખાંણ હોય છે જેમાં હ્રસ્વ ઉ અને દીર્ઘ ઈ નો વપરાશ હોય છે.

આપનો અભીપ્રાય અને કોમેન્ટ જરુર આપજો.https://www.vkvora.in
email : vkvora2001@yahoo.co.in
Mobile : +91 98200 86813 (Mumbai)
https://www.instagram.com/vkvora/

Friday 17 July 2015

वार्ता रे वार्ता - आजनी नवी वारता.


.
.


छेल्ला 8-10 दीवसमां कुटुंबना घणां जणांने अने गाम वीस्तारना मीत्रोने मळी लीधुं छे. मंगळवार 14.07.2015ना रात्रे मुंबईना शीवरी विस्तारमां मीटींग हती अने मीत्रो मळ्या. अमुक मीत्रो जाणी जोई गेरहाजर रह्या अने न मळ्या. अगाउथी बधाने फोन करी बुधवारना सांज अने राते मोटा भाई अने एना आखा परीवारने मळ्यो. रातना घणीं वातो करी गुरु 15.07.2015ना वहेली सवारना अमे त्रण जणां लोकल ट्रेनमां सवार थई पीतराई भाईना घरे 6:30 वागे पहोंची गया. अने त्यां पण गामना मीत्रो मळ्या. बधुं सामान्य अने नीयमीत वातावरण हतुं.

हुं बपोरे 01:30 वागे मस्जीद पहोंच्यो जयां मारी चार जणां राह जोता हता. मने कहेवामां आव्युं के बाजुना एसी होलमां बधा डोकटरो बेठा छे अने तपासणी माटे जवानुं छे. 

मनें जराक नवाई लागी पण एक मसीन सामे बेसी गयो.  टेकनीशीयने मसीनने उंचे नीचे तथा मारा माथाने आगळ पाछळ कर्युं अने रीपोर्ट बनाव्यो एरर. (error).  एणे बीजा पासे मोकलेल. बहेने बे त्रण प्रश्र्नो पुछ्या उमर पुछी अने धकेल्यो त्रीजा पासे. एणे मारी पोल खोली नाखी. मारी उमरे चाडी खाधी अने लखी नाख्युं मंगळवार 21.07.2015ना सवारना 8:30 वागे बील्डींग नीचे हाजर रहेवुं अने वाहनमां बेसी क्यांक जवानुं. 45-50 मीनीट पछी बीजी वीधी करवामां आवशे. पछी 30-40 मीनीट पुजा पाठनी वीधी करी होम हवन पुरु थशे अने बपोरना बार आसपास पोतानी रीते चाल्या जवुं.

त्रण वागे जेमणे मने एसी होलमां मोकलेल एमणे बधाने कहीं दीधुं. साजना पांच वागे फरीथी मीटींग थई. पेन्डींग कामनी काची यादी बनी. शुक्र शनी रवी एटले 17,18 अने 19-07-2015ना बधुं पेन्डींग काम एटले फाईलोनो नीकाल करी नाखवो. शुक्रवार एटले आजथी दस-पंदर दीवस माटे कोम्प्युटर, मोबाईल, पीसी टेब नेट वेब वगेरे बधुं आंखथी जोवानुं बंध. में सहमती आपी. रवीवारना वीध्यार्थीओ साथे मेळानी अने पछीना 4-6 दीवस सुरत जवानो मारो कार्यक्रम रजु करेल. मारा मीत्र एचटी वीराए जणांव्युं के मोबाईल अने कोम्प्युटर पर बेसवुं नहीं. बाकी बधी छुट.

आज शुक्रवार 17-07-2015ना आ पोस्ट फेसबुक अने मारा ब्लोग उपर मुकवामां आवशे. मस्जीद बंदर वीस्तारमां एक कोम्प्युटर 24 कलाक चालु रहेशे जेमां हुं वेब उपर छुं एम देखाशे. मोबाईल सायलन्ट मोड उपर हशे अने बधी जग्याए ओनलाईन बतावशे. नेट, ईमेईल के मोबाईल उपर शीला, संतोष, अनीता, फोर्मी के शीतल चेक करी मने जणांवशे पण जवाब के कोमेन्ट आपवामां नहीं आवे. 

मीत्रो आपणे मळीशुं 10-15 दीवस पछी. आजनी वार्ता पुरी थयी...

.
.

No comments:

Post a Comment

કોમેન્ટ લખવા બદલ આભાર